Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyOrgan prowadzący rejestr podmiotów leczniczych wszczyna kontrolę podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przypadku otrzymania informacji o zbywaniu przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi.

Wskazany zakaz został uregulowany w art. 87 ust. 5 ustawy – Prawo farmaceutyczne i zgodnie z nim produkty lecznicze o nadanej kategorii dostępności o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2-5 ustawy, tj.:

·         wydawane z przepisu lekarza - Rp;

·         wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania - Rpz;

·         wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach - Rpw;

·         stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz.

albo środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne objęte refundacją, nabywane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą mogą być stosowane wyłącznie w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie mogą być zbywane poza przypadkiem określonym w art. 106 ust. 3 pkt 1 (apteka szpitalna może zaopatrywać w leki podmioty lecznicze wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, na podstawie umowy, zawartej przez uprawnione do tego podmioty, pod warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na prowadzenie podstawowej działalności apteki).

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy – Prawo farmaceutyczne informację o zbywaniu przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew powyższemu zakazowi przekazują organowi prowadzącemu rejestr pomiotów leczniczych, organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

W przypadku zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, wbrew powołanym przepisom ustawy - Prawo farmaceutyczne, organ prowadzący rejestr, w drodze decyzji, nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości dwukrotnej wartości zbytych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Do niniejszej kontroli, stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej regulujące kontrole przeprowadzaną przez organ prowadzący rejestr (art. 111) oraz kwestię sporządzania protokołu z przeprowadzanych czynności kontrolnych (art. 112).