Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyW myśl art. 110 ustawy o działalności leczniczej do decyzji w sprawie odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych.

Kwestia wydawania decyzji administracyjnych została uregulowana w rozdziale 7 Kodeksu postepowania administracyjnego. Ponieważ w ustawie o działalności leczniczej ustawodawca zapisał, że do wydawania wskazanych decyzji stosuje się przepisy KPA dotyczące decyzji administracyjnej, oznacza to, że przepisy te należy stosować wprost.

Ponadto powołany przepis reguluje także, żew przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwałę w sprawach, o których mowa na wstępie (odmowa wpisu, odmowa jego zmiany i wykreślenie wpisu z rejestru) podejmuje właściwa okręgowa rada lekarska. Natomiast w przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę taką, podejmuje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru jest minister właściwy do spraw zdrowia.