Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Akredytacja medyczna szpitala to system wymogów i standardów, dotyczących wyposażenia szpitala oraz organizacji jego pracy, które musi spełnić szpital, żeby uzyskać akredytację. Istnieje w Krakowie agenda Ministerstwa Zdrowia - Centrum Monitorowania Jakości, która jako jedyna instytucja, jest uprawniona do przeprowadzania procesów akredytacji wśród szpitali. Nie ma jeszcze opracowanych standardów dla akredytacji innych podmiotów leczniczych, niż szpitale. Akredytację, na wniosek Rady Akredytacyjnej, po przeprowadzonym audycie, nadaje Minister Zdrowia. Jest ona przyznawana na 3 lata. Szpital jest zobowiązany, w ramach opisanych standardów, które obejmują kilkanaście newralgicznych obszarów działalności leczniczej szpitala, doprowadzić do ich spełnienia, stworzyć swój system zarządzania jakością oraz wdrożyć go i nadzorować, przez powołanego do tego celu, osobę lub zespół ds. jakości (akredytacji).

Akredytacja - zewnętrzny proces oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, wykonywany przez bezstronny i niezależny w decyzjach profesjonalny ośrodek akredytacyjny (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowa z Krakowa).

Podstawa prawna - ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji.

Ocena akredytacyjna oparta jest na porównaniu stwierdzonej praktyki postępowania i stanu jednostki z wzorcami, jakie stanowią standardy akredytacyjne oraz dokonaniu oceny stopnia ich spełnienia.

Oceny dokonuje Ośrodek Akredytacyjny - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ)

Standardy akredytacyjne są określane na poziomie optymalnym, tzn. z jednej strony stawiają relatywnie wysokie wymagania, z drugiej strony są osiągalne dla każdej jednostki podejmującej wysiłek wprowadzania zmian w swym funkcjonowaniu.

Obecnie funkcjonujące standardy akredytacyjne to:

  • Program Akredytacji Szpitali
  • Program Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych. Minister Zdrowia może:

  • przyznać akredytację na okres 3 lat,
  • odmówić przyznania akredytacji.

Certyfikat akredytacyjny stanowi dowód, iż podmiot leczniczy cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń. To jest odpowiedź na pytanie, czemu akredytacja służy. Akredytacja jest dobrowolna i nie wszyscy muszą ją posiadać. Tym bardziej, że jak na razie została opracowana tylko dla dwóch rodzajów podmiotów leczniczych. Presja, zwłaszcza podmiotów zajmujących się lecznictwem zamkniętym (szpitalnictwem), na uzyskiwanie akredytacji wzrośnie, gdyż płatnik zapowiedział, że w konkursach począwszy do 2015 roku, będzie stosował jako rankingujące, kryteria jakościowe. Certyfikat akredytacyjny będzie więc dawał szpitalowi wyższą ocenę jego oferty, a tym samym dawał szansę na wyższy kontrakt w porównaniu do szpitala, który takowego certyfikatu nie posiada.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich; autor: Janusz Atłachowicz