Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Prawo i zarządzanie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Zdrowie - Aktualności i ekonomia

money medycynaNiestety, najpewniejszymi źródłami finansowania procesów edukacyjnych w podmiotach leczniczych są środki własne. A zatem podmioty lecznicze winny, w trosce o podnoszenie kwalifikacji personelu podmiotu leczniczego, wygospodarowywać środki własne na specjalistyczne szkolenia załogi. Niemniej jednak istnieją także inne rozwiązania o których mowa w dalszej części.

Wielokrotnie o uzyskaniu możliwości kształcenia zawodowego należy pamiętać już na etapie tworzenia warunków przetargowych na nabycie specjalistycznego sprzętu medycznego, kiedy to w warunkach konkursowych zawarcie szkolenia i doskonalenie obsługi nabywanego, objętego postępowaniem przetargowym sprzętu gwarantuje znaczne ograniczenie wartości środków własnych na wydatki związane ze szkoleniem podstawowym i modyfikacyjnym pracowników obsługujących ten sprzęt. Wskazanym jest już na etapie przygotowywania SIWZ opracowanie zasad szkolenia kompatybilnie powiązanych z potrzebami i oczekiwaniami podmiotu leczniczego oraz spójnością systemową posiadanego już w eksploatacji sprzętu i co ważne „na pięć minut" przed obowiązkiem wdrożenia systemów elektronicznego wspomagania zarządzania podmiotem leczniczym współpracą z posiadanymi i użytkowanymi przez podmiot leczniczy systemami informatycznymi.

Inną formą pozyskiwania środków na realizację potrzeb edukacyjnych podmiotu leczniczego jest permanentny monitoring dostępności do finansowych środków wsparcia UE. W tym przypadku zasadna jest bliska współpraca podmiotu leczniczego z JST.

W świetle art. 55. ustawy o działalności leczniczej (Ustawa o działalności leczniczej Dz.U. z 2011 nr 112 poz. 654) podmiot leczniczy może otrzymywać dotacje budżetowe na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. Jednak projektując działalność edukacyjną podmiot leczniczy (i organ założycielski) winien pamiętać, że zawodowe organizacje korporacyjne (np.: Izby Pielęgniarek i Położnych czy Izby Lekarskie) dysponują własnymi, i to nierzadko niemałymi środkami finansowymi przeznaczonymi właśnie na kształcenie ustawiczne i doskonalenie zawodowe, wymagane obowiązującymi aktami prawnymi. Współpraca JST i podmiotów leczniczych z zawodowymi organizacjami korporacyjnymi może zapewnić właściwą i oczekiwaną zarówno przez samorząd zawodowy, podmiot leczniczy, a przede wszystkim lokalną społeczność dyslokację posiadanych przez te organizacje środków finansowych tak, by zaspokajały potrzeby wszystkich interesariuszy.

Dlatego też podmioty lecznicze wobec swego współistnienia w środowisku leczniczym winny także utrzymywać bliskie kontakty z zawodowymi organizacjami korporacyjnymi i z nimi współpracować.

Budżety ukierunkowane na realizację celów polityk Unii Europejskiej

Po zatwierdzeniu polityk wspólnotowych na realizacje celów opisanych w obszarach edukacyjnych przekazywane są środki, które w wyniku negocjacji krajów stowarzyszonych są alokowane adekwatnie do rezultatów tych negocjacji.

Polskie podmioty lecznicze najczęściej korzystają z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Uczenie się Przez Całe Życie.

Jedną z głównych polityk UE jest przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej. W swym założeniu kształtuje to w podmiotach leczniczych dostosowanie „się” do wymogów i oczekiwań wszystkich obywateli, bez względu na płeć, stan zdrowia, wykształcenie, wyznawaną religię itp.

Polityka ta wymusza na podmiotach leczniczych szereg działań edukacyjnych, w tym także działań w zakresie obsługi osób niewidomych i niedowidzących, osób głuchych i głuchoniemych czy z dysfunkcja narządów ruchu.

W planowanych procesach kształcenia zawarte winny być zarówno elementy społecznej komunikacji (znajomość języka migowego, alfabetu Braille`a itp.) socjotechniki kontaktów (np. umiejętność przekazywania zainteresowanym tzw. „trudnych informacji” – np. o zgonie bliskiej osoby) czy elementarnych podstaw prawa (np. w zakresie ochrony danych osobowych czy godności osobistej).

Stało się zatem oczywistym, że społeczeństwo oparte na wiedzy, to jeden z najważniejszych priorytetów wspólnotowej polityki spójności.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich; autor: Janusz Atłachowicz