Zdrowie - Prawo i zarządzanie

W związku z ograniczeniem zakresu delegacji ustawowej dotyczącej określania zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej wyłącznie do domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaistniała konieczność wydania nowego aktu wykonawczego. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi został skierowany do zaopiniowania przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że zajęcia mają być prowadzone indywidualnie lub grupowo w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin tygodniowo. Organizowane zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób przebywających w domach, w tym wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej i wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, a także promowanie zdrowia psychicznego poprzez aktywizację fizyczną mieszkańców. Przewidziane rozporządzeniem rodzaje zajęć to:

  • zajęcia terapeutyczne, zwłaszcza w formie terapii zajęciowej, w tym w ramach warsztatów terapii zajęciowej;
  • terapię psychologiczną;
  • terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
  • inne formy postępowania, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, także w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy.

Rodzaj i zakres zajęć dostosowany jest do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca. Zakres programowy jest ustalany w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub przez pracownika wskazanego przez dyrektora domu.