Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyUstawodawca dokonał wyraźnego odróżnienia stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne od świadczeń szpitalnych oraz dla każdego z tych rodzajów działalności leczniczej przewidział inną organizacyjną formę jej świadczenia: szpital (jako wyodrębnione przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego) dla świadczeń szpitalnych, inne niż szpital wyodrębnione przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego np. określonego rodzaju zakłady dla świadczeń innych niż szpitalne, ale podobnie jak szpitalne całodobowych i stacjonarnych (art. 2 ust. 1 pkt 8 i 9 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną jako realizujący świadczenia zdrowotne stacjonarne i całodobowe inne niż szpitalne nie może stanowić w obecnym stanie prawnym tj. na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa o nazwie „szpital”. W strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego powinien być wyodrębnionym od szpitala przedsiębiorstwem.

Wyrok WSA w Białymstoku z 13 lutego 2014 r. II SA/Bk 855/13 - Wyrok WSA w Białymstoku. Wyrok jest nieprawomocny

Źródło: CBOSA