Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Transport

Transport - Prawo i zarządzanie

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 października 2009 r. sygn. II SA/Ol 577/09

Wyrok skazujący zawierający orzeczenie w przedmiocie środka karnego jakim jest zakaz wykonywania zawodu, czy prowadzenia określonej działalności odnosi bezpośredni skutek jedynie w stosunku do osoby skazanej. Organy orzekające w sprawie pominęły natomiast okoliczność wiążącej mocy takiego wyroku skazującego wobec osób trzecich. Orzeczenie zakazujące zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, jak również prowadzenia określonej działalności gospodarczej sąd przesyła właściwemu organowi administracji rządowej lub samorządowej celem odzwierciedlenia orzeczonego zakazu w prowadzonych rejestrach działalności gospodarczej, czy działalności regulowanej.
To organy prowadzące właściwe rejestry działalności gospodarczej, działalności regulowanej mają obowiązek dokonania stosownych wpisów o zakazie wykonywania określonego zawodu, czy prowadzenia określonej działalności gospodarczej w oparciu o zapisy ustaw szczególnych. W rozpoznawanej sprawie takim przepisem jest art. 104 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wprawdzie ustawodawca w odniesieniu do rejestru działalności regulowanej nie wprowadził domniemania prawdziwości zawartych w nim danych, co nie oznacza, iż osoby, które działały w zaufaniu do widniejących tam wpisów mających charakter deklaratoryjny nie mogą skutecznie powoływać się na zapisy tam widniejące, skoro rejestry te są jawne i prowadzone w celu zagwarantowania swobody działalności gospodarczej.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Transport - Prawo i zarządzanie

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2007 r. II SA/Bd 372/07

Kontrola prawidłowości działania ośrodków szkolenia i kwalifikacji instruktorów należy do organu sprawującego nadzór a nie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Żaden przepis prawa nie nakłada na kursanta obowiązku sprawdzenia kwalifikacji instruktora prowadzącego szkolenie. Jeśli zainteresowany zgłasza się do ośrodka szkolenia, który spełnia kryteria ustawowe w zakresie uprawnienia do szkolenia kierowców, ma on prawo oczekiwać, że szkolenie zostanie przeprowadzone tak od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z przepisów prawa, zaś wszelkie skutki ewentualnych naruszeń nie będą go dotyczyć. Z tego punktu widzenia nie można zarzucić skarżącemu, że nie dopełnił jakiegoś obowiązku, co niosłoby za sobą negatywne dla niego konsekwencje.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Transport - Aktualności i ekonomia

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję do wiadomości pismo Związku Powiatów Polskich w sprawie kwalifikacji pracowników starostw powiatowych realizujących zadania z zakresu nadzoru nad SKP i OSK.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

/-/ Marek Wójcik
Zastępca Sekretarza Generalnego ZPP

Transport - Aktualności i ekonomia

Zachęcamy do zapoznania się z Pismem Związku Powiatów Polskich w sprawie kwalifikacji pracowników starostw powiatowych realizujących zadania z zakresu nadzoru nad SKP i OSK.

Transport - Aktualności i ekonomia

„Realizacja uprawnień nadzorczych starostów wobec stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców”

W załączniku.