Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Ustalenie przez organ, że istnieją zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy uzasadniające skierowanie go na badania lekarskie na podstawie jedynego dowodu, tj. opinii sądowo-psychiatrycznej, sporządzonej na użytek innego postępowania - postępowania karnego, które nie dotyczyło przestępstwa związanego z naruszeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tym bardziej w sytuacji gdy w opinii tej nie wskazano wprost na istnienie takich zastrzeżeń, jest nieprzekonujące. Skierowanie kierowcy na badania lekarskie w związku z zawiadomieniem właściwego organu o stanie zdrowia kierowcy nie może być automatycznie skutkiem tego zawiadomienia. Tak wynika z wyroku NSA z 7 września 2016 r. sygn. I OSK 1051/16.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Podstawowym celem badania technicznego i w jego następstwie, wydania przez diagnostę zaświadczenia o badaniu technicznym, jest sprawdzenie, czy pojazd spełnia warunki określone w art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), aby następnie mógł być dopuszczony do ruchu – tak wynika z wyroku NSA z dnia 29 czerwca 2016 roku (sygn. akt: I GSK 1793/14).

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Przepis art. 150 Prawa o ruchu drogowym oraz postanowienia wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany prawa jazdy nie mogą stanowić podstawy do weryfikacji uprawnień, które kierowca nabył po zdaniu egzaminu i które zostały potwierdzone w decyzji o wydaniu prawa jazdy, zaś decyzja weryfikująca uprawnienie kierowcy podjęta w trybie przewidzianym do wymiany prawa jazdy jest decyzją wydaną bez podstawy prawnej.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

W świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego, dla uznania przewozu za regularny, nie jest konieczne wykazanie spełnienia wszystkich przesłanek (w dosłownym rozumieniu) zamieszczonych w art. 4 pkt 7 u.t.d. Podstawowymi dwiema cechami charakteryzującymi przewóz regularny specjalny jest regularność tego przewozu oraz przewożenie określonej kategorii osób (pasażerów), z wyłączeniem innych osób. Przy ustalaniu, czy zachodzi "regularność przewozów" należy mieć na względzie pewną cykliczność, powtarzalność kursów, z i do określonych miejsc, wprowadzone stałe zasady przewozu w zakresie jego częstotliwości, podane do wiadomości pasażerom, a nie to, czy rozkład jazdy w ciągu roku ulega czasem zmianie.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyWłaściwym do rozpatrzenia sprawy o zapłatę należności za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu niezarejestrowanego w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej jest naczelnik urzędu celnego. Tak wynika z postanowienia NSA z 28 lipca 2016 r. sygn. I OW 74/16.