Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Transport - Prawo i zarządzanie

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r. sygn. III SA/Łd 255/09

Zgodnie z art. 84 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym starosta cofa diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.
Bezsporne jest, że skarżący poświadczył nieprawdę w dowodach rejestracyjnych. W tej sytuacji starosta jak to wynika ze sformułowania "cofa" musiał, a nie tylko mógł cofnąć nadane diagnoście uprawnienia. Organ administracyjny nie miał żadnego prawa wyboru określonego środka ingerencji w uprawnienia przyznane do prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
Naruszenie przepisów przez organ I instancji dotyczących możliwości zapoznania się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym i doręczenia decyzji skarżącemu zamiast jego pełnomocnikowi nie ma wpływu na ocenę legalności decyzji, gdyż nie miały one istotnego wpływu na wynik sprawy.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Transport - Prawo i zarządzanie

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 października 2009 r. sygn. II SA/Ol 577/09

Wyrok skazujący zawierający orzeczenie w przedmiocie środka karnego jakim jest zakaz wykonywania zawodu, czy prowadzenia określonej działalności odnosi bezpośredni skutek jedynie w stosunku do osoby skazanej. Organy orzekające w sprawie pominęły natomiast okoliczność wiążącej mocy takiego wyroku skazującego wobec osób trzecich. Orzeczenie zakazujące zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, jak również prowadzenia określonej działalności gospodarczej sąd przesyła właściwemu organowi administracji rządowej lub samorządowej celem odzwierciedlenia orzeczonego zakazu w prowadzonych rejestrach działalności gospodarczej, czy działalności regulowanej.
To organy prowadzące właściwe rejestry działalności gospodarczej, działalności regulowanej mają obowiązek dokonania stosownych wpisów o zakazie wykonywania określonego zawodu, czy prowadzenia określonej działalności gospodarczej w oparciu o zapisy ustaw szczególnych. W rozpoznawanej sprawie takim przepisem jest art. 104 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wprawdzie ustawodawca w odniesieniu do rejestru działalności regulowanej nie wprowadził domniemania prawdziwości zawartych w nim danych, co nie oznacza, iż osoby, które działały w zaufaniu do widniejących tam wpisów mających charakter deklaratoryjny nie mogą skutecznie powoływać się na zapisy tam widniejące, skoro rejestry te są jawne i prowadzone w celu zagwarantowania swobody działalności gospodarczej.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Transport - Prawo i zarządzanie

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2007 r. II SA/Bd 372/07

Kontrola prawidłowości działania ośrodków szkolenia i kwalifikacji instruktorów należy do organu sprawującego nadzór a nie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Żaden przepis prawa nie nakłada na kursanta obowiązku sprawdzenia kwalifikacji instruktora prowadzącego szkolenie. Jeśli zainteresowany zgłasza się do ośrodka szkolenia, który spełnia kryteria ustawowe w zakresie uprawnienia do szkolenia kierowców, ma on prawo oczekiwać, że szkolenie zostanie przeprowadzone tak od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z przepisów prawa, zaś wszelkie skutki ewentualnych naruszeń nie będą go dotyczyć. Z tego punktu widzenia nie można zarzucić skarżącemu, że nie dopełnił jakiegoś obowiązku, co niosłoby za sobą negatywne dla niego konsekwencje.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych