Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyZajmowanie pasa drogowego przez podmiot, który nie uzyskał stosownego zezwolenia decyzją, podlega karze i to bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia podejmowanego w trybie omawianego przepisu, pozostają powody zajęcia pasa drogowego, czy sytuacja materialna podmiotu, który zajęcia dokonał.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli (art. 7), a także są obowiązane w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art. 77 ust. 1), a wszystkie okoliczności winny znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji (art. 107 § 3).

W sprawach o nałożenie kary pieniężnej za nielegalne zajęcie pasa drogowego przez obiekt budowlany niezwiązany z potrzebami ruchu drogowego, istotne znaczenia ma ustalenie, czy faktycznie pas drogowy został zajęty, co wymaga udokumentowania w aktach sprawy zarówno przebiegu pasa drogowego jak i usytuowania danego obiektu względem jego granic. Zasadniczym dowodem na okoliczność zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia jest prawidłowo sporządzony urzędowy dokument geodezyjny, który powinien zawierać dane umożliwiające stwierdzenie kolizji obiektu z pasem drogowym. Brak takiego dowodu uniemożliwia dokonanie przez sąd weryfikacji ustaleń faktycznych poczynionych przez organy.

II SA/Sz 1507/15 - Wyrok WSA w Szczecinie

Źródło: CBOSA