Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanySąd karny nie zastępuje organu w realizacji materialnego prawa administracyjnego – taką tezę sformułował WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 19 lutego 2014 roku wydanym w sprawie o sygn. akt: III SA/Po 1223/13.

Tło sprawy

Starosta cofnął diagnoście uprawienia do badań technicznych pojazdów. W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, że diagnosta został uznany winnym tego, że jako uprawniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wystawił zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdów oraz dokumenty identyfikacyjne pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą, w których poświadczył nieprawdę, co do tego, że pojazdy spełnia wymagania techniczne określone w art. 66 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Organ stwierdził, że zaistniała przesłanka z art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy, która uzasadnia cofnięcie uprawnień diagnosty. Diagnosta zaskarżył decyzję do WSA.

Wyrok Sądu

Jak wskazał WSA, okoliczności (fakty) potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu karnego należy uznać za udowodnione w postępowaniu administracyjnym. Ustalenia co do faktów zawarte w sentencji prawomocnego wyroku sądu nie są przedmiotem postępowania dowodowego w sprawie. Są wiążące dla organu administracji publicznej i nie podlegają weryfikacji w odróżnieniu od innych faktów w postępowaniu administracyjnym.

Wyrok skazujący jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 76 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013, poz. 267). Natomiast strona postępowania potwierdziła prawomocne skazanie za opisane w wyroku czyny i jednocześnie nie przedstawiła żadnych dowodów podważających te ustalenia.

WSA wskazał, że kontrola przeprowadzona w oparciu o art. 83b ust. 2 pkt 1 (uprzednio 83 ust. 6) ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie jest elementem nadzoru nad uprawnionymi diagnostami. Uprawnienia nadzorcze nad diagnostami to nadanie uprawnień do wykonywania badań technicznych oraz cofnięcie nadanych uprawnień. W niniejszej sprawie, przy realizacji uprawnień nadzorczych wobec diagnosty, organy prawidłowo uwzględniły, że kontrola przeprowadzona w oparciu o art. 83b ust. 2 pkt 1 (uprzednio 83 ust. 6) ustawy – Prawo o ruchu drogowym jest elementem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, a więc przedsiębiorcami, którzy zatrudniają uprawnionych diagnostów. Stąd "wynik przeprowadzonej kontroli" jest jedynie informacją o stanie faktycznym, który w świetle prawa materialnego obliguje do uregulowania sytuacji poprzez podjęcie decyzji o cofnięciu uprawnień.

WSA potwierdził też, że sąd karny nie zastępuje organu w realizacji materialnego prawa administracyjnego. Stąd okoliczności, że sąd karny skorzystał z możności orzeczenia wobec sprawcy przestępstwa środka karnego w postaci zakazu wykonywania określonego zawodu nie dopuszcza miarkowania sankcji ustawowo określonej prawem administracyjnym w oparciu o treść zasady wyrażonej w art. 7 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Organy prawidłowo przyjęły, że w okolicznościach kontrolowanej sprawy niedopuszczalne było odstąpienie od wydania rozstrzygnięcia o cofnięciu uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, czy też umorzenie postępowania administracyjnego.

 Źródło: NSA