Transport - Prawo i zarządzanie

Wyrok WSA w Bydgoszczy  z dnia 26 stycznia 2011 r. sygn. II SA/Bd 927/10

Skoro skarżąca jednoznacznie wnosiła o dokonanie przez organ czynności materialno-technicznej polegającej na wpisaniu jej danych osobowych do dowodu rejestracyjnego naczepy ciężarowej, organ I nie miał podstaw do przyjęcia innej kwalifikacji wniosku skarżącej. Dodać należy, iż argumentem przemawiającym za potraktowaniem wniosku skarżącej, wbrew jego treści, jako wniosku o wydanie decyzji o rejestracji naczepy ciężarowej, nie może być to, iż zdaniem organu bez wydania decyzji o rejestracji pojazdu na rzecz skarżącej, nie ma podstaw do dokonania czynności materialno-technicznej, o którą strona wnosi.

W przypadku ewentualnego stwierdzenia braku przesłanek do dokonania czynności materialno-technicznej organ administracji powinien bowiem wydać decyzję o odmowie dokonania tej czynności, nie zaś przeprowadzać zamiast tego innego postępowania, o którego przeprowadzenie zdaniem organu strona skarżąca powinna wnieść. Jak już wyżej wskazano, organ administracji nie może, w sposób dowolny przyjmować jaka jest treść żądania strony. To strona decyduje o tym jak należy traktować jej wniosek.

W świetle powyższego nie budzi zdaniem Sądu wątpliwości, iż organ odwoławczy trafnie uchylił decyzję Starosty jako rozstrzygająca sprawię nieobjętą żądaniem.

Odnosząc się do zarzutu strony skarżącej, że organ II instancji powinien był wydać w niniejszej sprawie decyzję merytoryczną, wskazać należy, iż z uwagi na błędną kwalifikację wniosku skarżącej jako wniosku o wydanie decyzji o rejestracji pojazdu, należało ponownie przeprowadzić postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie, co w świetle treści art. 138 § 2 k.p.a. jest przesłanką do uchylenia kwestionowanej decyzji i przekazania sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Dodać należy również, iż tylko Starosta jest władny do dokonania czynności materialno-technicznej, której dotyczy wniosek skarżącej.

Źródło: Orzecznictwo NSA