Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Transport - Prawo i zarządzanie

Pytanie: Zwracam się z prośbą o pomoc w interpretacji przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn.zm.). Problem interpretacyjny dotyczy przepisu art. 37 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zgodnie z powyższymi przepisami Instruktor jest obowiązany: - corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6; - do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6. Czy w związku z tym instruktor, który uzyskał uprawnienia, np. w dniu 1 listopada 2013 r. powinien, jeszcze raz przejść "ścieżkę szkoleniową" czyli uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych i przedłożyć do starosty informację o odbytym warsztacie do dnia 7 stycznia 2014 roku? A co w przypadku wpisania instruktora do ewidencji np. w dniu 26 grudnia 2013 roku? (kiedy ma odbyć warsztaty?). Czy można przyjąć taką interpretację, że corocznie - znaczy raz w roku (od dnia uzyskania uprawnień - 1 listopada 2013 r.) do dnia 1 listopada 2014 r. uczestniczy w warsztatach i do dnia 7 stycznia 2015 r. przedkłada informację o odbytym szkoleniu.

Odpowiedź: Obowiązek corocznego uczestniczenia instruktora w warsztatach doskonalenia zawodowego dotyczy kolejnego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba nabyła uprawnienia instruktora. Instruktor może wziąć udział w warsztatach w dowolnym terminie roku poprzedzającego obowiązek przedłożenia zaświadczenia. Przykład: Instruktor nabył uprawnienia 2 listopada 2013 r., w warsztatach doskonalenia zawodowego musi wziąć udział i zakończyć je w okresie pomiędzy 1 stycznia 2014 a 31 grudnia 2014 r., pierwsze zaświadczenie za rok 2014 musi przedłożyć do 7 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy starosta skreśla wykładowcę z ewidencji wykładowców w przypadku nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego. Powołany przepis ustawy o kierujących pojazdami stanowi sankcję za niedopełnienie przez instruktora obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 6 ustawy. Oba przepisy posługują się pojęciem „roku ubiegłego” w stosunku do roku, w którym należało przedłożyć zaświadczenie. Rok ubiegły to okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego. W terminie do 31 grudnia instruktor powinien zakończyć udział w warsztacie doskonalenia zawodowego. Ustawodawca nie odnosi natomiast pojęcia „roku ubiegłego” do terminu liczonego od dnia wpisu instruktora do ewidencji. Nie ma zatem podstaw do tego by wymagać od instruktora by ukończył warsztat doskonalenia zawodowego np. do 2 listopada roku poprzedniego. Gdyby ustawodawca chciał odnieść końcowy termin zakończenia warsztatów doskonalenia zawodowego do terminu uzyskania uprawnień instruktora, jako termin do przedłożenia zaświadczenia wskazałby np. dzień przypadający po zakończeniu warsztatów w ciągu roku, a nie 7 dzień roku przyszłego, jak ma to miejsce w ustawie. Odrębną natomiast kwestią jest odpowiedź na pytanie, w którym roku kalendarzowym instruktor jest obowiązany ukończyć pierwsze warsztaty doskonalenia zawodowego. W mojej ocenie będzie to rok kalendarzowy następujący po roku, w którym instruktor został wpisany do ewidencji instruktorów. Należy zauważyć, na co również zwrócił uwagę pytający, że w art. 35 ust. 6 ustawodawca posługuje się pojęciem „corocznie”. Jeżeli zatem instruktor został wpisany do ewidencji np. 2 listopada 2013 r. to 7 stycznia 2014 r. nie można mu postawić zarzutu, że w okresie od 2 listopada do 31 grudnia roku poprzedniego nie uczestniczył w corocznych warsztatach. Słowo „corocznie” w mojej ocenie zostało jednak użyte w tym przepisie w znaczeniu potocznym, co oznacza, że nie możemy terminu wpisu instruktora do ewidencji odnosić do początku biegu terminy rocznego, na zasadach wynikających z przepisów prawa. Synonimami słowa corocznie są takie słowa jak: dorocznie, raz w roku, rokrocznie (źródło: www.megaslownik.pl). Stąd, jak już wspomniałam wcześniej, instruktor ma cały kolejny rok kalendarzowy na dopełnienie obowiązku doszkalania się. Wykładnie literalną potwierdza wykładania celowościowa. Celem przepisów było podniesienie jakości kursów praw jazdy, poprzez nałożenie na instruktorów obowiązku podnoszenia umiejętności zawodowych już po nabyciu uprawnień do wykonywania zawodu. Natomiast za nieracjonalne działanie ustawodawcy należałoby uznać sytuację, gdy osoba w niedługim okresie po ukończeniu kursu na instruktorów byłaby zobowiązana do uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego, których tematyka w przeważającej mierze pokrywa się z tematyką kursu na kandydatów na instruktorów. Jednym z dodatkowych elementów tak w części teoretycznej jak i praktycznej jest omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia. Aby instruktor skorzystał jednak z tego części powinien mieć już jakieś praktyczne doświadczenie zawodowe w pracy z kursantami. W tym miejscu dodatkowym argumentem, potwierdzającym prawidłowość powyższej interpretacji, jest okoliczność podniesiona przez pytającego, że w niektórych przypadkach dopełnienie obowiązku odbycia warsztatów w roku nabycia uprawnień byłoby niemożliwe.