Transport - Prawo i zarządzanie

traktor thumb_medium300_200Dowód rejestracyjny jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie ciągnika rolniczego do ruchu. W świetle dalszych przepisów tej ustawy, rejestracji dokonuje się między innymi na podstawie: dowodu własności pojazdu, zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego oraz dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany (art. 72 ust. 1 pkt 1, 4 i 5). W myśl art. 73 ust. 1 ustawy, starosta dokonuje rejestracji na wniosek właściciela pojazdu.

Z powołanych przepisów wynika, że do wniosku o zarejestrowanie ciągnika rolniczego strona musi dołączyć wymagane przez prawo dokumenty. W sytuacji zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji (art. 72 ust. 4 ustawy). W przeciwnym przypadku rejestracja nie jest możliwa. Prezentujemy wyrok WSA w Lublinie w 28 marca 2013 r.

Przenosząc te uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd stwierdził, że do wniosku (o zarejestrowanie ciągnika skarżący nie dołącza poprzedniego dowodu rejestracyjnego. Przedmiotowy ciągnik jest już zarejestrowany, czego dowodzi zaświadczenie Starosty. W/w dokument – wydany w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 ze zm.) - nie zastępuje jednak poprzedniego dowodu rejestracyjnego. Występuje bowiem oczywista niezgodność pomiędzy numerem podwozia (VIN) – [...] – wykazywanym w zaświadczeniu a numerem wymienianym w umowie darowizny ciągnika oraz zaświadczeniu diagnosty o przeprowadzonym badaniu technicznym. Brak jest zatem dowodu potwierdzającego dane zawarte w poprzednim dowodzie rejestracyjnym.

Źródło: Orzecznictwo NSA