Transport - Prawo i zarządzanie

Dnia 1 marca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej.  Ustawa określa także zasady finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w  w/w transporcie.

Ustawa wprowadza pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego przez co rozumie się właściwą jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do spraw transportu, zapewniającego funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze.

Do zadań organizatora należy:

 1. planowanie rozwoju transportu;
 2. organizowanie publicznego transportu zbiorowego;
 3. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. 

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest:

 1. gmina:
  • na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich,
  • której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie; 
 2. związek międzygminny - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek międzygminny;
 3. powiat:
  • na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,
  • któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie; 
 4. związek powiatów - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów tworzących związek powiatów;
 5. województwo:
  • na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz w transporcie morskim,
  • właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich,
  • któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na obszarze województw, które zawarły porozumienie; 
 6. minister właściwy do spraw transportu - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. 

Określone w ustawie zadania organizatora wykonuje, w przypadku:

 1. gminy - wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
 2. związku międzygminnego - zarząd związku międzygminnego;
 3. miasta na prawach powiatu - prezydent miasta na prawach powiatu;
 4. powiatu - starosta;
 5. związku powiatów - zarząd związku powiatów;
 6. województwa - marszałek województwa.
fot. www.sxc.hu