Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyW przypadku braku ważnego poświadczenia dokumentującego stan techniczny zbiornika na gaz wynik okresowego badania technicznego pojazdu z zamontowaną instalacją do zasilania gazem powinien być negatywny. W konsekwencji uniemożliwia diagnoście dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz nakłada na niego obowiązek wydania zaświadczenia z przeprowadzonego badania z wynikiem negatywnym. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 9 grudnia 2015 r. sygn. III SA/Wr 381/15.

Sąd podkreślił, że art. 84 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym jako przepis o charakterze sankcyjnym, powinien być stosowany w sposób ścisły. Cofnięcie diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów powinno mieć miejsce w sytuacji niebudzącego wątpliwości zaistnienia jednej z przesłanek ustawowych. Jeżeli więc zachowanie skarżącego nie było ewidentnym naruszeniem przepisów, a wynikało z możliwej ich interpretacji, to wszelkie wątpliwości należało tłumaczyć na korzyść skarżącego. Jednak, z czym zgadza się Sąd, w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że nie ulega wątpliwości, że celem interpretowanego przepisu art. 84 ust. 3 jest odsunięcie od czynności diagnostycznych nierzetelnych diagnostów. Konsekwencje naruszania podstawowych zasad wykonywania zawodu diagnosty i dopuszczenie do ruchu pojazdów o niesprawdzonym stanie technicznym doprowadziłyby do zagrożenia najistotniejszych dóbr chronionych prawem, jakimi są życie i zdrowie ludzkie.

Uwaga! Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: CBOSA