Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny: aktualności

Serwis główny - Aktualności

 

„Czy wiedzą Państwo, że dla prawie połowy Polaków powyżej 15 roku życia podstawowym środkiem codziennego transportu jest samochód? A większość z wykonywanych podróży odbywa się na krótkim dystansie i nie trwa dłużej niż 15 minut. Tak jest również w Waszym mieście. Warto zmienić niekorzystne dla zdrowia przyzwyczajenia, dołączając jednocześnie do elitarnego grona miast europejskich i pokazując, że poprawa jakości życia mieszkańców jest dla władz miasta sprawą priorytetową.

Zanieczyszczenie powietrza, stres, wysoki poziom hałasu – to problemy, z którymi borykają się miasta
w każdym regionie Polski. Kampania Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu jest zdecydowaną odpowiedzią na negatywne skutki ciągle wzrastającego ruchu samochodowego w miastach.

Przywiązanie Polaków do samochodu nie przeszkadza im w dostrzeganiu korzyści wynikających z rezygnacji z niego na krótkich dystansach. Wśród nich jako najważniejsze wymieniają zdrowie i finanse.

Kierowcy podkreślają również potrzebę edukacji społeczeństwa w zakresie zalet zrównoważonego transportu. To doskonała okazja dla władz miasta do prezentacji zaangażowania w codzienne życie obywateli oraz sprawności w rozwiązywaniu społecznie ważnych problemów.

Kampania to dla Waszego miasta nie tylko możliwość testowania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań poprawiających komunikację publiczną, pieszą i rowerową ale przede wszystkim idealne narzędzie jego promocji jako miejsca przyjaznego środowisku naturalnemu i zwiększenia atrakcyjności dla nowych mieszkańców i potencjalnych inwestorów.

Zgłoś swoje miasto. Zdrowie i komfort jego mieszkańców zależy teraz również od Ciebie.

Tydzień Zrównoważonego Transportu organizowany jest w dniach 16-22 września. Kampania koordynowana jest przez Ministerstwo Środowiska, pod patronatem Komisji Europejskiej.

Udział w kampanii zgłasza urząd miasta poprzez wypełnienie karty europejskiej www.mos.gov.pl/bezsamochodu

Na stronach internetowych www.zpp.pl oraz www.jst.org.pl zamieściliśmy oficjalne zaproszenie Ministerstwa Środowiska do udziału w kampanii, oficjalne logo kampanii, motyw graficzny użyty
w zaproszeniu oraz pojedyncze zdjęcia z zeszłorocznej edycji.

Zachęcamy do udziału w tej kampanii.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Serwis główny - Aktualności

Dotarło do nas pismo Ministra Infrastruktury do Sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dotyczące problemu zwrotu nadpłaty z tytułu wydania karty pojazdu.

Kwestia ta obrosła już wieloletnią historią, a mimo podejmowania różnych działań przez pojedyncze powiaty i ZPP, wciąż nie znajduje rozstrzygnięcia.
Pismo cytujemy w całości:

„Nawiązując do deklaracji Pana Olgierda Romana Dziekońskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Współprzewodniczącego Zespołu Infrastruktury Rozwoju Regionalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - dotyczącej poinformowania strony samorządowej o planowanym spotkaniu z Panem Ministrem Michałem Boni w sprawie karty pojazdu - uprzejmie przedstawiam wyjaśnienia o okolicznościach i działaniach podjętych w tym zakresie.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. uznający przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. określające wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu za niezgodne z art. 92 i art. 217 Konstytucji RP oraz art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym - spowodował skutki, które powodują że samorządy powiatowe postulują o wprowadzenie rozwiązań gwarantujących powiatom rekompensatę finansową za utracone wpływy z tytułu zwrotu właścicielom pojazdów nadpłaty za wydanie kart pojazdu wraz z kosztami sądowymi i ustawowymi odsetkami.

Serwis główny - Aktualności

Przed tygodniem przedstawiliśmy opinię Związku Powiatów Polskich na temat poprawności stosowania nazewnictwa organów powiatu. Zapowiadaliśmy także, że zaprezentujemy także pogląd resortu spraw wewnętrznych na ten temat. Wystąpiliśmy do MSWiA o taką opinię i poniżej cytujmy ją w całości.

„Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w art. 39 nałożyła na Prezesa Rady Ministrów obowiązek ustalenia w drodze rozporządzenia, instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, określającej zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w starostwach powiatowych w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.