Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny: aktualności

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyNarodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej od 9 stycznia zbiera projekty dotyczące systemu gospodarki wodami opadowymi w miastach. Konkurs trwać będzie do połowy marca. Na dofinanowanie przeznaczono trzysta milionów zł. Co do zasady finansowanie mają być przedsięwzięcia z miast ujętych w projekcie pozakonkursowym, polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej stu tys. mieszkańców. Możliwa jednak będzie również realizacja projektów w miastach o gęstości zaludnienia wyższej niż 1200 mieszkańców na km kw. oraz na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa.

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyPojecie szkody w budżecie ogólnym UE, określone w art. 2 ust. 7 rozporządzenia nr 1083/2006, zostało ujęte dwojako: jako szkoda realna, bądź potencjalna. Szkoda realna, to uszczerbek, który łatwo konkretnie zmierzyć i określić jego wysokość. Wystarczy jednak samo tylko wykazanie, że określone zachowania beneficjenta mogły jedynie - choć wcale nie musiały - narazić ogólny budżet UE na uszczerbek, nawet bliżej niewykazany, tj. uszczerbek potencjalny (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 881/14, publ. CBOiS).

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyWeszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, w tym poprawy przepisów w zakresie inwestycji budowalnych.

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyWskazać należy, że ustawodawca nie definiuje pojęcia "zabudowa zagrodowa" w powołanej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niemniej posiłkowo możliwe jest odwołanie się do definicji legalnej sformułowanej w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z tym przepisem, przez zabudowę zagrodową rozumie się w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwa rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych i w gospodarstwach leśnych. Definicja ta nie ma wprawdzie charakteru rozstrzygającego, niemniej może stanowić punkt wyjścia do rekonstrukcji omawianego pojęcia.

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyMinisterstwo Rozwoju zapraszamy podmioty publiczne do składania projektów PPP w nowym wielosektorowym naborze. Celem naboru jest wyłonienie kolejnych projektów, które będą charakteryzowały się dużym prawdopodobieństwem ich realizacji w formule PPP. W wyniku oceny wybrane zostaną projekty, które będą mogły być objęte wsparciem doradczym Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji w modelu PPP.