Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyDziałania legislacyjne, w tym bardzo intensywne prace w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich, a także szkolenia i konferencje – to działania Związku Powiatów Polskich na rzecz samorządów w 2016 r.

Lista sukcesów legislacyjnych ZPP jest długa. Do najważniejszych zaliczyć można:

 • Doprowadzenie do rezygnacji przez rząd z kwestionowanego przez samorządowców zapisu dotyczącego kontroli samorządów przez Regionalne Izby Obrachunkowe według kryterium celowości i gospodarności, a także do tego, że natychmiastowa wykonalność rozstrzygnięć nadzorczych ma być możliwa tylko w określonych przypadkach.
 • Wpłynięcie na zmiany w rozporządzeniu ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. Dzięki czemu powiaty nie poniosą dodatkowych kosztów (pierwotna propozycja resortu dotyczyła konieczności ponoszenia przez powiaty opłat za dodatkowe zabezpieczenia blankietów zaświadczenia na wykonywanie transportu zbiorowego).
 • Doprowadzenie do przesunięcia w czasie konieczności posiadania przez powiaty planów transportu zbiorowego – do 1 stycznia 2018 r.
 • Wpłynięcie na przesunięcie w czasie uruchomienia nowej wersji  Centralnej Ewidencji Pojazdów i  Kierowców (CEPiK 2.0) - do 4 czerwca 2018 r.

Wiele inicjatyw ZPP dotyczyło sfery edukacji. Doprowadziły one do uwzględnienie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej postulatów, aby opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydawały tylko publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dzięki zabiegom ZPP w 2015 r. doszło do zmiany definicji wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego - jako nieletniego skierowanego do ośrodka. Następnie w ubiegłym roku doprowadzono do zwiększania z 3,000 do 5,000 wagi dla nieletniego skierowanego, ale jeszcze niedoprowadzonego do ośrodka (dotyczy algorytmu podziału subwencji). Po interwencjach ZPP resort edukacji zrezygnował z podnoszenia wskaźnika w części SOA (kwoty bazowej części oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej na realizację zadań szkolnych) dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą z poziomu 0,6 do 0,8. Uwzględniając postulaty ZPP, resort zmienił też zasady udzielania dotacji (dotyczy nowelizacji ustawy o systemie oświaty).

Ważne działania ZPP związane były z ochroną zdrowia. Dzięki nim resort zdrowia wprowadził zmiany do projektu rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dotyczące prowadzania przez powiaty centrów zdrowia psychicznego. Wprowadził również korekty do Narodowego Programu Zdrowia.

Na uwagę zasługuję także wynegocjowanie przez ZPP możliwości sięgania przez powiaty po środki finansowe z funduszu leśnego (krajowa pula 75 mln zł), które można przeznaczać na plany urządzenia lasów (dotyczy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa). Skutkiem prac Związku Powiatów Polskich jest także to, że nabywanie lasów przez samorządy zostało wyłączone spod reżimu prawa pierwokupu (dotyczy ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw).

Powiaty z siedzibą w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców będą mogły korzystać z finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach lokalnych strategii rozwoju.

Związek Powiatów Polskich zadbał o to, aby możliwe stało się przeznaczania 1 proc. środków finansowych, związanych z przyznawaniem i wypłatą dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+, na obsługę administracyjną realizowaną przez powiaty (zadanie to realizowane jest w ramach obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

To tylko niektóre z sukcesów ZPP. Przykładów jest znacznie więcej.

Mało tego, przedstawiciele Związku pracują też w ramach struktur unijnych, w tym głównie w: Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, Radzie Gmin i Regionów Europy, a także Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego – dbając o to, aby prawodawstwo unijne uwzględniało głos środowiska samorządowego, w tym ten dotyczący powiatów i miast na prawach powiatu.

Działalność legislacyjna to nie jedyna domena ZPP. W ubiegłym roku Związek aktywnie zajmował się organizacją i współorganizacją różnego rodzaju konferencji, sympozjów, czy zjazdów. Co ważne, eksperci ZPP, jeżdżąc po całym kraju, prowadzili szereg bezpłatnych warsztatów i szkoleń dedykowanych pracownikom samorządowym (np. z zakresu pieczy zastępczej, prawa zamówień publicznych po nowelizacji, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, zagadnień związanych z rejestracją pojazdów, CEPiKiem 2.0, czy obowiązkami powiatów w zakresie pojazdów usuwanych z dróg). W 2016 r. działania te objęły przeszło 30 miejsc szkoleniowych, a z warszatów szkoleniowych skorzystało ponad 1,5 tysiąca pracowników samorządowych.

Związek wydał również cztery publikacje książkowe poświęcone problematyce samorządowej.

Aktywność i efekty prac Związku w 2016 r. były wynikiem wytężonej pracy jego organów i biura ZPP.

Materiał obrazujący prace ZPP dostępny jest po kliknięciu TUTAJ.