Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyWłaśnie tam występuje ponad 1000 odmian papryki i tam znajduje się jeden z największych słodkowodnych akwenów, czyli Balaton. Również na Węgrzech zaprojektowany został pierwszy długopis.

Obecny podział administracyjny Węgier jest trzystopniowy. Obszar państwa jest podzielony na komitaty (megye). Jest ich obecnie 19 i są to odpowiedniki województw. Te zaś dzielą się na powiaty (dawniej járás, obecnie kistérség), a te – na gminy (települések – miejskie város). Obecnie Węgry mają 214 gmin miejskich oraz gminy wiejskie község i nagyközség - obecnie 2.898.

Rangę równą powiatom mają miasta na prawach komitatu (megyei jogú város), których jest obecnie 23. Szczególny status, równy komitatowi, ma stołeczny Budapeszt (főváros), który dzieli się na dzielnice (kerület).

1 stycznia 2013 roku zostały wprowadzone na Węgrzech nowe powiaty. W wyniku reformy państwo zostało podzielone na 175 jednostek powiatowych na terenie kraju oraz 23 jednostki w samym Budapeszcie. Węgierskie jednostki powiatowe nie pokrywają się funkcjonalnie z definicją polskich powiatów, gdyż powiaty w polskim systemie administracyjnym usytuowane są na szczeblu administracji samorządowej pomiędzy województwem a gminą i wpisują się w zakres samorządu terytorialnego, a powiaty węgierskie należą nie do administracji samorządowej, ale do administracji rządowej w terenie i stanowią najniższy szczebel tej administracji. Są również wyposażone w kompetencje przeznaczone dla administracji rządowej.

W nomenklaturze EU dla celów statystycznych węgierski powiat plasuje się w kategorii LAU-1 (local administrative units).

Zgodnie z Konstytucją samorząd terytorialny, w zakresie określonym ustawą wydaje rozporządzenia; podejmuje decyzje; samodzielnie administruje; określa zasady swej organizacji i działalności; egzekwuje swoje prawa jako właściciel majątku samorządu terytorialnego; ustala swój budżet i na tej podstawie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową; może prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem swoich zasobów i przychodów, o ile nie zagraża to wypełnianiu zadań statutowych. Samorząd terytorialny decyduje też o rodzajach i wymiarze podatków lokalnych. Ponadto może tworzyć symbole samorządowe, ustanawiać lokalne odznaczenia i tytuły honorowe.

Samorząd może zwracać się do kompetentnych organów z prośbą o informację lub o wszczęcie postępowania oraz wyrażać wobec nich opinie. Ma też prawo swobodnie zrzeszać się z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, ustanawiać formy współpracy dla realizacji wspólnych interesów; w zakresie swych zadań statutowych i uprawnień może współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego innych państw oraz być członkiem międzynarodowych zrzeszeń samorządowych. Zadania i uprawnienia samorządu terytorialnego wykonują Rady Samorządowe. Radą miasta kieruje burmistrz. Przewodniczącego rady województwa wybiera sama rada spośród swoich członków, na czas trwania swojej kadencji. Rada może wybierać komisje i utworzyć urząd.

Wybory do samorządów terytorialnych i wybory burmistrzów są, zgodnie z prawem wyborczym, powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Przeprowadza się je w sposób zapewniający wyborcom swobodne wyrażenie ich woli. Przedstawiciele samorządu terytorialnego i burmistrzowie są wybierani na pięcioletnią kadencję.

Rząd, poprzez stołeczny i wojewódzkie urzędy państwowe, zapewnia nadzór prawny nad jednostkami samorządu terytorialnego.

Źródło: MSZ, Konstytucja Węgier