Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko w sprawie możliwości zatrudniania skarbnika gminy w gminnym ośrodku kultury.

W wyroku wydanym w dniu 7 lipca 2015 roku w sprawie o sygn. akt II OSK 1435/15 NSA stwierdził, że punktem wyjścia do rozważań stanowi treść art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska. Przepisy te dotyczą pracowników samorządowych, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy (również do pracowników powołanych i wybieralnych).

NSA wskazał, że niewątpliwie skarbnik gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie powołania. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, mamy do czynienia z osobami zatrudnianymi na stanowiskach należących do jednej z trzech grup, obejmujących: 1) stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, 2) doradców i asystentów oraz 3) stanowiska pomocnicze i stanowiska obsługi. Dokonana klasyfikacja abstrahuje od podstawy zatrudnienia na wskazanych stanowiskach, co daje asumpt do twierdzenia, że osoba piastująca funkcję skarbnika gminy, zatrudniona na podstawie powołania zajmuje jedno z kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Odpowiedzi wymaga również pytanie, czy podjęcie dodatkowego zatrudnienia w charakterze głównej księgowej w Gminnym Ośrodku Kultury (jednostkach organizacyjnych gminy) skutkowało wykonywaniem zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Rada Gminy słusznie uznała, że skarżąca kasacyjnie podejmując się dodatkowego zatrudnienia dopuściła się naruszenia zakazów, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego, Sąd stwierdził, że nie zasługuje na akceptację sytuacja, w której ta sama osoba jest odpowiedzialna za gospodarkę finansową podmiotu otrzymującego dotację od gminy, a jednocześnie w ramach obowiązków związanych ze stanowiskiem skarbnika gminy, będzie dokonywać czynności związanych z kontrolą prawidłowości wykorzystania tejże dotacji, jak również całokształtu wykonania planu finansowego jednostki.

Źródło: NSA