Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyZwiązek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku, publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku, promocji obszaru metropolitalnego.

Wykonywanie zadań przez związek metropolitarny

W celu wykonywania swych zadań związek metropolitalny może:

 1. tworzyć jednostki organizacyjne;
 2. zawierać porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej;
 3. prowadzić działalność gospodarczą niewykraczającą poza obszar zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Do organizacji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych związku metropolitalnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zawieranie porozumień przez związek metropolitarny

Na podstawie porozumienia zawartego z jednostką samorządu terytorialnego związek metropolitalny może realizować zadania publiczne należące do zakresu działania gminy, powiatu lub samorządu województwa lub koordynować realizację tych zadań.

Na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej związek metropolitalny może realizować zadania publiczne należące do zakresu działania administracji rządowej.

Powyżej wskazane porozumienia podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i stosuje się do nich odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

Tworzenie stowarzyszeń przez związek metropolitarny

wiązek metropolitalny może tworzyć stowarzyszenia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi związkami metropolitalnymi. Do takich stowarzyszeń stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z tym że do utworzenia stowarzyszenia jest wymaganych co najmniej 3 założycieli.

Ponad to związek metropolitalny może nawiązywać współpracę z podmiotami o charakterze metropolitalnym z innych państw.

Udzielanie pomocy przez związek metropolitarny

Związek metropolitalny może udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innymi związkom metropolitalnym.

Nadzór nad związkiem metropolitarnym

Nadzór nad działalnością związku metropolitalnego sprawują Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Do nadzoru nad działalnością związku metropolitalnego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 7 ustawy o samorządzie województwa.

Nieprzypisany: Nieprzypisany