Serwis główny - Aktualności

Głównym celem programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.

Obszar współpracy obejmuje terytorium osiem państw członkowskich UE: Austrię, Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Polskę, Słowację i Słowenię oraz przygraniczny obszar zachodniej Ukrainy. Inicjatywy podejmowane w ramach programu skupiają się na podnoszeniu konkurencyjności obszaru Europy Środkowej poprzez wzmacnianie struktur innowacyjności i dostępności, a także na poprawie równomiernego i zrównoważonego terytorialnego rozwoju poprzez  podniesienie jakości środowiska oraz rozwój atrakcyjnych miast i regionów w obszarze Europy Środkowej.

Program obejmuje cztery priorytety:
•    Priorytet 1 – Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej
•    Priorytet 2 – Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej
•    Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska
•    Priorytet 4 – Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów

Całkowity budżet Programu wynosi 298 295 837 euro. Partnerzy pochodzący z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii mogą uzyskać dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu do 85 proc. Z kolei wysokość dofinansowania dla wnioskodawców pochodzących z Austrii, Niemiec, Włoch wynosi 75 proc.

Rozpoczęcie ostatniego naboru projektów planowane jest w pierwszej połowie czerwca, a wnioski będzie można składać do połowy października br. Przyjmowane będą przedsięwzięcia w pięciu obszarach interwencji:
•    1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy;
•    2.4 Technologie informatyczno-komunikacyjne i rozwiązania alternatywne dla zwiększenia dostępu;
•    3.4 Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii i działań;
•    4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej;
•    4.3 Wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów.

Więcej informacji: http://www.central2013.eu/index.php