Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyPonad 100 osób uczestniczyło przez dwa dni w konferencji zorganizowanej przez Związek Powiatów Polskich w samym sercu Kotliny Kłodzkiej, w Trzebieszowicach, koło Lądka Zdroju.

Było to ostatnie wspólne spotkanie 12 samorządów, które przez prawie 3 lata współpracowały w ramach projektu pn. Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, którego celem było podniesienie jakości usług świadczonych przez samorządy poprzez modernizację procesów zarządzania, wdrożenie metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) oraz podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja była skierowana szczególnie do władz samorządowych gmin, powiatów, województw, pracowników administracji publicznej, działaczy organizacji pozarządowych oraz instytucji okołobiznesowych.

Wśród zaproszonych mówców znaleźli się zarówno uznani naukowcy zajmujący się polityką rozwoju, jak i samorządowcy z wieloletnią praktyką.

Konferencję otworzył Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich, dokonując wprowadzenia w tematykę innowacyjności w sektorze samorządowym.

Nieprzypisany: NieprzypisanyW pierwszym bloku tematycznym, o dysfunkcjach samorządu i pilnej potrzebie poważnej debaty nad polskim modelem samorządności terytorialnej oraz jego modyfikacji mówił prof. Stanisław Mazur z krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Profesor Mazur wiele miejsca w swojej wypowiedzi poświecił dylematom, jakie w najbliższym czasie powinniśmy rozstrzygnąć dyskutując o potrzebie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu polskiego samorządu.

Stan prac nad nowymi przepisami zachęcającymi polskie samorządy do współpracy przedstawił Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. Omówił on tzw. ustawy samorządowe Kancelarii Prezydenta MAC oraz inne opracowywane obecnie propozycje zmian legislacyjnych.

Kolejnym punktem było przedstawienie przez Rafała Rudkę, ze Związku Powiatów Polskich, prezentacji o celach osiągniętych w kończącym się projekcie. W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił szczegółową informację o produktach powstałych w ramach projektu, które mogą służyć także innym zainteresowanym samorządom.

Nieprzypisany: NieprzypisanyNiejko dopełnieniem prezentacji przedstawiciela ZPP, było wystąpienie prof. Jana Fazlagića z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, który przedstawił temat trwałości rezultatów w projektach unijnych.

W drugiej części rozmawiano o przesłankach, które coraz większej części polskich samorządów uświadamiają rzeczywistą potrzebę współpracy. W tym bloku o różnych stylach zarządzania w samorządach, w kontekście wyzwań prorozwojowych dla gmin i powiatów mówił dr Michał Kudłacz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Punktem wyjścia do rozważań Michała Kudłacza był znany w środowisku samorządowym Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce (2013) prof. Jerzego Hausnera, by przejść do analizy różnych czynników determinujących rozwój na poziomie poszczególnych JST.

Kolejnym wystąpieniem, była prezentacja Janusza Szewczuka ze Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin i byłego wiceprezydenta Szczecina, który na bardzo konkretnych przykładach przekonywał zebranych, że mówienie o trudnościach samorządów z utrzymaniem ekonomicznej masy krytycznej do finansowania usług publicznych nie jest już dziś czystą teorią, ale rzeczywistością, z którą coraz więcej polskich samorządów musi mierzyć się na co dzień.

Podsumowaniem tej części konferencji była prezentacja innowacyjnych metod pozyskiwania danych społecznych, jako narzędzie podnoszenia dostępności, jakości i efektywności usług publicznych świadczonych przez samorządy, dokonana przez Mariusza Wachowicza ze Związku Powiatów Polskich.

Druga część to już praktyczne aspekty zarządzania procesami rozwoju i świadczenia usług publicznych, na wybranych przykładach usług oświatowych, transportowych i ochrony zdrowia. Wprowadzeniem do trzech paneli dyskusyjnych było wystąpienie Ludwika Węgrzyna, prezesa Związku Powiatów Polskich, który mówił o potrzebie wprowadzenia usprawnień w zarządzaniu usługami publicznymi w kontekście okresu programowania 2014-2020.

Punktem wyjścia do większości rozmów w trzech panelach była kwestia potrzeby standaryzacji świadczenia usług publicznych oraz monitorowania przestrzegania owych standardów. Moderatorem panelu oświatowego był Marek Legutko, ekspert oświatowy i były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, panel drogowy prowadził Bernard Bednorz, Starosta Bieruńsko-Lędziński, zaś panel związany z ochrona zdrowia - Marcin Misiewicz, Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.

W drugim dniu obrad ponownie głos zabrał prof. Jan Fazlagić prezentując sposoby rozwijania kapitału intelektualnego powiatów polskich.

Nieprzypisany: NieprzypisanySwoistym podsumowaniem całej konferencji oraz pokazaniem planów w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej było wystąpienie Marka Wójcika, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który przedstawił perspektywy ewolucyjnej reformy polskiego systemu samorządowego. Wystąpienie to było nie tylko prezentacją procesu legislacyjnego, który ma wprowadzić w najbliższym czasie wiele ważnych i od dawna oczekiwanych zmian w systemie samorządowym, ale także poważną refleksją strategiczną na temat tego, w którym miejscu polski samorząd powinien być na zakończenie obecnej perspektywy finansowej, czyli w roku 2020, a także jakie wyzwania czekają na nas w perspektywie roku 2030 i lat późniejszych. To niezwykle ważne, by w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości - także samorządowej - i gigantycznym postępie cywilizacyjnym, już dziś próbować budować pozycję polskiego samorządu w globalnych procesach rozwoju. Bo to właśnie od sprawności i nowoczesności publicznej administracji zależeć będzie czy stanie się ona realnym parterem dla przedsiębiorców i partnerów społecznych oraz kreatorem rozwoju gospodarczego i wspierać będzie pozytywne zmiany czy też będzie postrzegana jako ciągłe obciążenie dla procesów zmiany. Jest to szczególnie ważne, w kontekście bardzo trudnych dla Polski najbliższych dwudziestu lat, w których zbiegną się ze sobą niekorzystne zjawiska demograficzne oraz zmniejszony transfer środków unijnych (na rozbudowę infrastruktury technicznej i podniesienie, jakości kapitału ludzkiego).

Dwudniową konferencję zakończyły warsztaty prowadzone przez dwójkę ekspertów Związku Miast Polskich zaangażowanych w proces budowy partnerstw międzysamorządowych. Łukasz Dąbrówka i Grzegorz Godziek starali się z obecnymi na konferencji przedstawicielami JST odpowiedzieć sobie na pytanie czy tworzenie partnerstw międzysamorządowych jest ciągle jeszcze postrzegane jako innowacja, do której dążymy, czy już absolutnie niezbędna konieczność stojąca przed samorządami w sytuacji kurczących się zasobów. Eksperci starali się zwrócić uwagę na te czynniki, które zwiększą prawdopodobieństwo sukcesu takiego partnerstwa, a także elementy, które czynią z niego przedsięwzięcia krótkotrwałe, zawiązywane jedynie do rozwiązania konkretnego problemu i nierokujące na trwałą współpracę w przyszłości.

Konferencja zrealizowana została w ramach projektu „Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy”, a finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.