Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

"Nowe spojrzenie na poruszane zagadnienia", "możliwość wymiany doświadczeń", "możliwość dyskusji", "przygotowanie merytoryczne i profesjonalizm szkolącego", "trafiony wybór tematów", "dostępne przekazanie informacji, przykłady i praktyka", "profesjonalna prezentacja" - to opinie uczestników zakończonych właśnie szkoleń z zakresu zarządzania infrastrukturą lokalną i drogami.

Związek Powiatów Polskich w okresie ostatniego półrocza zrealizował cykl szkoleń z zakresu zarządzania infrastrukturą lokalną i drogami. Szkolenia skierowane były do przedstawicieli samorządów uczestniczących w projekcie "Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy", a realizowane były w południowo-zachodniej części Polski.

Cały cykl składał się z V modułów tematycznych. Spotkania odbywały się w miesięcznych odstępach.

Zasadniczym celem szkoleń było pogłębiania wiedzy w zakresie zarządzania sektorem drogownictwa.

Tematyka szkoleń obejmowała:

 1. Podstawy zarządzania drogami samorządowymi
  1. Podstawy funkcjonowania JST poszczególnych szczebli, organy i procedury właściwe w sprawach podziału terytorialnego.
  2. Źródła kompetencji samorządów w sprawach zarządzania drogami, tytuł prawny do nieruchomości zajętych pod drogi oraz tryb postępowania w sprawach własności dróg publicznych.
  3. Kategoryzacja dróg – sposób postępowania i właściwość organów w sprawach zaliczania dróg do poszczególnych kategorii.
  4. Podstawowe dokumenty wymagane od zarządcy drogi oraz sposób ich opracowania i gromadzenia. Numeracja dróg i obiektów mostowych, przeprowadzanie i dokumentowanie przeglądów dróg i mostów oraz obowiązek sprawozdawczości w tym zakresie.
  5. Finansowanie dróg publicznych, potencjalne źródła uzyskiwania środków spoza budżetu.
  6. Oddziaływanie zarządcy drogi na rozwój i racjonalizację układów komunikacyjnych na obszarze JST.
 2. Droga i jej otoczenie
  1. Tytuł prawny do nieruchomości zajętych pod drogi oraz tryb postępowania w sprawach własności dróg publicznych.
  2. Dostępność dróg dla poszczególnych użytkowników, zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
  3. Obowiązki zarządcy drogi i obszar kompetencji w zakresie warunków zagospodarowania obszarów sąsiadujących z pasem drogowym.
  4. Wpływ dostępności komunikacyjnej obszaru na procesy gospodarcze i wzrost dochodów budżetowych JST, możliwości współdziałania zarządcy drogi z organami samorządowymi różnych szczebli.
  5. Ustawowe obowiązki zarządcy drogi, sposób realizacji i dokumentowania.
 3. Postępowanie administracyjne w zarządzie drogami
  1. Narzędzia prawne ochrony pasa drogowego.
  2. Realizacja dostępności drogi poprzez lokalizację skrzyżowań i zjazdów; warunki techniczne dróg.
  3. Skuteczność rozstrzygnięć administracyjnych – stosowanie wymogów kodeksu postępowania administracyjnego do spraw załatwianych przez zarządy dróg.
  4. Rodzaje spraw załatwianych na gruncie kodeksu cywilnego.
 4. Zarządzanie pasem drogowym oraz warunki realizacji robót drogowych
  1. Lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
  2. Postępowanie w sprawach lokalizacji kanałów technologicznych.
  3. Szczegółowe warunki postępowania w sprawach wydawania zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego.
  4. Naliczanie i egzekwowanie opłat i innych obowiązków wynikających z decyzji wydawanych przez zarządy dróg.
  5. Budowa i rozbudowa dróg w oparciu o ustawę o „szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych".
  6. Przepisy zawarte w ustawach „środowiskowych" wymagające zastosowania w procesie przygotowania inwestycji drogowych.
 5. Koncepcja organizacji zarządu dróg
  1. Zadania nałożone na zarząd dróg innymi ustawami.
  2. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych w odniesieniu do zarządu dróg.
  3. Kontrola zarządcza.
  4. Kształtowanie optymalnego modelu zarządu dróg.

Uczestnicy bardzo chwalili sobie jakość, sposób i tematykę tych szkoleń.

Na zakończenie wszystkim wręczono stosowne certyfikaty.

Opisywane działania są kolejnymi - po prowadzonych od ubiegłego roku warsztatami w zakresie stosowania Programy Rozwoju Instytucjonalnego - szkoleniami kierowanymi do samorządowców uczestniczących w tym projekcie.

Sumarycznie w ramach tego jednego projektu Związek Powiatów Polskich planuje przeszkolić minimum 500 urzędników.

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.