Serwis główny - Aktualności

Zakończyła się budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Obiekt powstał w ścisłym centrum miasta, na terenie dawnej kopalni "Katowice", nieopodal Spodka. Znaczna część obiektu znalazła się pod ziemią, dzięki czemu do minimum ograniczono ingerencję w poprzemysłowy krajobraz.

Podziemny budynek główny skrywa sale wystawowe i zbiory muzeum, nad nim znalazły się charakterystyczne szklane konstrukcje, które doświetlają wnętrza i w neutralny sposób ingerują w krajobraz tej części Katowic. Szklane boksy mają umożliwić podziwianie zbiorów przy dziennym świetle, mimo iż znajdować się one będą na głębokości ponad 13 metrów. Ponadto w gmachu głównym znalazło się miejsce dla pracowni konserwacji tkanin, sali wykładowo-konferencyjnych, czytelni, magazynu zbiorów oraz pracowni plastycznej i fotograficznej.

Oprócz wystawy stałej w nowej siedzibie odbywać się będą wystawy czasowe z zakresu archeologii, etnografii, historii, fotografii, sztuki współczesnej i dawnej oraz desingu. Obecnie trwają odbiory techniczne obiektu, przez kilka następnych miesięcy przenoszone zostaną do niego zbiory, natomiast oficjalne otwarcie nastąpi na początku przyszłego roku. Projektując siedzibę architekci starali się wykorzystać możliwie dużo z zastałej już kopalnianej infrastruktury, dlatego w swoim projekcie uwzględnili rewaloryzację budynku dawnej maszynowni oraz magazynu odzieżowego i przystosowanie ich do nowej, wystawienniczej funkcji. Dodatkowo w dotychczasowej maszynowni szybu "Warszawa" otwarta zostanie kawiarnia i restauracja. Do wieży szybu "Warszawa" dobudowano windę i klatkę schodową dzięki czemu, zwiedzający będą mogli dotrzeć do platformy, z której rozciągać się będzie widok na panoramę miasta.

Cały kompleks nowego Muzeum obejmuje łącznie ok. 25 tys. m kw. powierzchni użytkowej nowych i zrewalryzowanych obiektów, tj. główny podziemny gmach, hol centralny, nadziemny budynek administracyjny, parking podziemny oraz obiekty zabytkowe zaadaptowane na nowe funkcje: budynek dawnego magazynu odzieży, budynek dawnej maszynowni oraz wieża wyciągowa. Obiekt powstały na terenie byłej kopalni Katowice tworzy otwartą przestrzeń publiczno-parkową o powierzchni ponad 2,7 ha. Po zrealizowaniu przez Miasto Katowice wszystkich robót prowadzonych w sąsiedztwie nowego Muzeum Śląskiego, Muzeum Śląskie zostanie skomunikowane z aleją Roździeńskiego, parkiem Bogucickim, nowobudowanym układem komunikacyjnym.

Zgodnie z założeniami, 2 sierpnia zakończyły się procedury odbiorowe prowadzone na terenie nowej siedziby Muzeum, a tym samym obiekt został przekazany inwestorowi. Obecnie prowadzone są jeszcze próby końcowe i prace związane z usuwaniem usterek stwierdzonych podczas odbiorów, które potrwają do końca października. Podczas trwającej 56 dni procedury odbiorowej komisja powołana przez inwestora dokonała przeglądu wykonanych robót oraz urządzeń i systemów, które zostały zamontowane w obiekcie. Wszystkie uwagi wniesione przez członków komisji zostały spisane w protokole i stanowią załącznik do Świadectwa Przejęcia Robót. Oznacza to, że obiekt został przekazany przez wykonawcę inwestorowi i od tej pory stanowi już własność Muzeum. Ze względu jednak na zakres uwag stwierdzonych podczas przeglądów, a także na przeprowadzenie przez wykonawcę prób niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, konieczny jest dostęp wykonawcy do większości pomieszczeń oraz terenu nowych obiektów muzeum. Dla bezpieczeństwa prowadzenia prac strony uzgodniły, że inwestor udostępni wykonawcy w całości nowowybudowany obiekt do końca października 2013 r. w celu przeprowadzenia prób końcowych oraz usunięcia istotnych z punktu użytkowania obiektu wad i usterek. Wykonawca zobowiązał się natomiast do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem, ochroną i ubezpieczeniem obiektu.

Czytelników, którzy chcieliby obejrzeć wizualizacje obiektu, odsyłamy TUTAJ.

Źródło: bryla.pl, muzeumslaskie.pl