Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Eksperci ZPP w ramach projektu „Innowacyjna i sprawna administracja” sprawdzają jak samorządy radzą sobie z zarządzaniem strategicznym.
Przedmiotem audytu jest analiza procesu zarządzania jednostką, obejmująca ekspercką analizę podstawowych dokumentów strategicznych powiatu (strategia rozwoju oraz programy operacyjne do strategii rozwoju), a także pogłębioną analizę wybranych elementów zarządzania jednostką zgodnie z metodą Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Zebrane w ramach audytu informacje– w połączeniu z materiałem z prowadzonych równolegle innych działań audytowych, stanowią podstawę do wypracowania szczegółowego Planu Rozwoju Instytucjonalnego jednostki.

Punkt wyjścia stanowi analiza zdolności jednostki do diagnozy swojego stanu na potrzeby opracowywania i aktualizacji dokumentów planowania strategicznego. W tym celu przeprowadzany jest przegląd i ocena zakresu danych gromadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także wartościowana jest ogólna jakość prognozowania istotnych dla rozwoju jednostki samorządu terytorialnego parametrów, odnoszących się w szczególności do danych demograficznych i finansowych.

Przy okazji oceny dokumentacji strategicznej audytor dokonuje również oceny poprawności posługiwania się przez JST metodologią SWOT lub równoważną. W dalszej części w ramach wieloaspektowej analizy strategii rozwoju, krytycznej recenzji poddawany jest tryb przygotowania i uchwalenia strategii rozwoju a w szczególności skala partycypacji mieszkańców, partnerów społecznych i podmiotów gospodarczych w tym procesie. Badana jest także poprawność konstrukcyjna strategii rozwoju, jej struktura, poziom spójności wyznaczonych celów z diagnozą oraz warunkami S.M.A.R.T.

W ramach przeglądu programów sektorowych pod kątem ich spójności wraz z analizą sposobu zarządzania przestrzenią, konfrontowane są obligatoryjne elementy dokumentów planistycznych będących w posiadaniu powiatu. W tym obszarze analizę strategii rozwoju wspiera także ocena procesu monitoringu, aktualizacji i ewaluacji strategii.

Dla właściwego dysponowania przestrzenią na cele związane z inwestowaniem, niezbędne jest sprawdzenie stanu polityki j.s.t w zakresie miejscowego planowania przestrzennego.  W tym celu audytor weryfikuje obszar prowadzenia spraw mających związek z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), która zakłada:

 1. prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
 2. przygotowywanie odpowiednich opinii lub uzgodnień dotyczących rozwiązań przyjętych w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu powiatu, a także projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawanych przez burmistrzów lub wójtów gmin powiatu.

Istotną częścią audytu systemu zarządzania strategicznego jest ocena systemu realizacji strategii rozwoju w okresie ostatnich trzech lat budżetowych. W tym celu prowadzona jest weryfikacja celów strategicznych i stopień transpozycji celów szczegółowych w cele operacyjne (działania) określone w (lokalnych) programach operacyjnych. Innym obszarem oceny systemu realizacji strategii w okresie ostatnich trzech lat budżetowych jest przegląd sposobu zarządzania mieniem danej jednostki pod kątem jego spójności ze strategią rozwoju powiatu. Przegląd wspiera dodatkowo:

 • analiza spójności wydatków budżetowych ze strategią rozwoju;
 • ustalenie stopnia przygotowania danej jednostki do prowadzenia zarządzania finansowego w oparciu o budżet zdaniowy,
 • ustalenie skali wykorzystania przez daną jednostkę narzędzi informatycznych ułatwiających zarządzanie strategiczne.

W kolejnym artykule zaprezentujemy pierwsze wyniki analiz słabych i mocnych strony dokumentów strategicznych przyjmowanych przez powiaty.

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.