Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw jest ograniczanie niekorzystnego oddziaływania instalacji przemysłowych na środowisko poprzez skuteczniejsze zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń.

Projektowane zmiany, wynikające wprost z dyrektywy IED, transponowanej ww. ustawą do polskiego systemu prawnego, dotyczą przede wszystkim:

 • zwiększenia wagi wymagań wynikających z najlepszych dostępnych technik (BAT) poprzez wprowadzenie konkluzji BAT przyjmowanych w formie decyzji Komisji Europejskiej;
 • zmiany przepisów dotyczących ochrony powierzchni ziemi oraz zmiany listy instalacji, dla których uzyskanie pozwolenia zintegrowanego będzie obligatoryjne.

Celem dodatkowych zmian w projekcie ustawy jest uporządkowanie przepisów dotyczących m.in. systemu pozwoleń zintegrowanych w zakresie redukcji zbędnych obciążeń administracyjnych, 
Wejście w życie ustawy będzie miało wpływ m.in. na organy administracji właściwe do wydawania pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym starostów / prezydentów miast na prawach powiatu.

Przepisy dyrektywy IED muszą obowiązkowo zostać transponowane do prawa krajowego. Niewdrożenie dyrektywy w terminie grozi pozwaniem Polski przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE i nałożeniem odpowiedniej kary. 
Według autorów projektu ustawy, jej wejście w życie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, za wyjątkiem przepisów związanych z wprowadzeniem programu monitorowania wymagań dotyczących ograniczenia zawartości lotnych związków organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz mieszaninach do odnawiania pojazdów.

Według rejestru prowadzonego przez Ministra Środowiska na dzień 31 grudnia 2011 r. pozwolenia zintegrowane posiadało w Polsce około 2800 podmiotów na prowadzenie około 3400 instalacji. W 2011 r. wydano około 130 nowych pozwoleń oraz zmieniano około 500 pozwoleń istniejących. Toczy się około 80 postępowań dotyczących wydania nowych pozwoleń. Niezależnie od postępowań administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem systemu pozwoleń zintegrowanych (zmiany w instalacjach, nowe instalacje), ze względu na konieczność implementacji zapisów dyrektywy IED, wszystkie wydane pozwolenia zintegrowane będą musiały zostać dostosowane do jej wymagań do 7 stycznia 2014 r. a około 200 nowych instalacji będzie musiało uzyskać pozwolenie zintegrowane do 7 lipca 2015 r.

Projekt przedmiotowej ustawy w ślad za dyrektywą IED zwiększa zakres obowiązków organów administracji odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń zintegrowanych. Wiąże się to przede wszystkim z:

 • koniecznością dokonywania częstszych niż dotychczas analiz wydanych decyzji, jak również,
 • udostępniania udzielonych pozwoleń zintegrowanych za pośrednictwem Internetu (zmiana art. 25 ust. 1).

Ponadto transpozycja wymagań dyrektywy IED spowoduje konieczność szerszego uwzględniania zagadnień ochrony powierzchni ziemi i wód podziemnych w wydawanych pozwoleniach zintegrowanych (opis wymagań zapewniających ochronę powierzchni ziemi i wód podziemnych, wskazanie sposobu i częstotliwości prowadzenia pomiarów lub systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych).

Zakłada się, że wprowadzenie ww. obowiązków dotyczących analiz wydanych decyzji, udostępniania pozwoleń zintegrowanych w Internecie oraz uwzględniania zagadnień ochrony powierzchni ziemi i wód podziemnych w wydawanych pozwoleniach zintegrowanych nie będzie miało wpływu na wzrost wydatków z budżetu państwa, gdyż powinno zostać wykonane z wykorzystaniem istniejących zasobów kadrowych i sprzętowych, zwłaszcza, że projekt ustawy poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących:

 • wydawania pozwoleń zintegrowanych na czas nieoznaczony (dotychczas pozwolenie mogło być udzielone maksymalnie na 10 lat);
 • objęcia jednym pozwoleniem instalacji powiązanych technologicznie i prowadzonych przez różne podmioty;
 • ustalania w pozwoleniach zintegrowanych jedynie emisji, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko;
 • łatwiejszego przenoszenia praw i obowiązków w przypadku zmiany prowadzącego instalację,
 • spowoduje ograniczenie liczby wydawanych pozwoleń zintegrowanych, decyzji przenoszących prawa i obowiązki czy też decyzji wygaszających udzielone pozwolenia.

Źródło: Baza dobrych praktyk budowana w ramach projektu „Innowacyjna i sprawna administracja” współfinansowane ze środków UE, którego liderem jest Związek Powiatów Polskich.