Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

Pracownik samorządowy - Zarządzanie

KPA nie reguluje zasad liczenia terminów określonych w latach, pomimo, że w przepisach tego aktu ustawodawca kilkakrotnie odwołuje się do terminów tego rodzaju:

 • Art. 98 §2 Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się
  o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.
 • Art. 146 §1 Uchylenie decyzji z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 1 i 2 nie może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat, zaś z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 3-8 oraz w art. 145a, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat.
 • Art. 156 §2 Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.
 • Art. 161 §4 Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję.

Powstałą lukę prawną można spróbować uzupełnić posługując się analogią z prawa. Należy sięgnąć do ogólnych zasad obliczania terminów uregulowanych w innych aktach prawnych a wspólnych dla różnych gałęzi prawa. Analogia z prawa przyjmuje następujący schemat:
Jeżeli w ustanowionych normach N1, N2 ... Nn ustawodawca preferuje wartość X przed wartością Y, co znajduje wyraz w akceptowanej zasadzie prawa albo jego części, to należy przyjąć, że obowiązuje norma Nn+1 niewyrażona w tekście prawnym, która również preferuje wartość X przed wartością Y.
Przekładając to na problematykę sposobu liczenia terminów, jeżeli ustawodawca w różnych aktach prawnych, preferuje pewne zasady dotyczące obliczania terminów rocznych, przed innymi możliwymi do zastosowania, to należy przyjąć, że zasady te można również zastosować w przypadkach gdy ustawodawca danym akcie w ogóle nie wskazuje sposobu obliczania terminów.
Zgodnie z Ordynacją Podatkową terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.W świetle Kodeksu Cywilnego termin oznaczony latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego terminy oblicza się według przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego jeżeli termin jest oznaczony w latach, koniec terminu przypada na ten dzień miesiąca, który odpowiada początkowi terminu; jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada na ostatni dzień tego miesiąca.

PRZYKŁAD 1: Dnia 29 lutego 2008 r. na żądanie stron zostało zawieszone postępowanie administracyjne, strona ma 3 lata na zgłoszenie żądania wznowienia zawieszonego postępowania tj. do 28 lutego 2011 r. (2011 nie jest rokiem przestępnym, zatem termin upływa w ostatnim dniu miesiąca) a nie do 1 marca 2011.

PRZYKŁAD 2: Dnia 6 stycznia 2008 r. na żądanie stron zostało zawieszone postępowanie administracyjne, strona ma 3 lata na zgłoszenie żądania wznowienia zawieszonego postępowania tj. do 6 stycznia 2011 r. wg. aktualnego stanu prawnego. Jeżeli w między czasie wejdzie w życie zmiana ustawy o dniach wolnych od prac, która dzień 6 stycznia uzna za dzień wolny od pracy termin minie 7 stycznia 2011 r.