Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Zarządzanie

Organ administracji publicznej podejmuje przed rozprawą czynności niezbędne do jej przeprowadzenia. W szczególności organ wzywa:

 • strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników,
 • świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę.

Ponadto organ zawiadamia o rozprawie państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. W tym przypadku organ wzywa je do wzięcia udziału w rozprawie albo do złożenia przed rozprawą oświadczenia i dowodów dla jego poparcia.
Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin. Z istoty rozprawy wynika obowiązek po stronie organu zapewnienia stronom postępowania (występującym osobiście, bądź przez przedstawiciela lub pełnomocnika) prawa do czynnego udziału.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2008 r. IV SA/Wa 735/2008 LexPolonica nr 2254710 „Obowiązków organu co do zawiadomienia stron o podejmowanych czynnościach w sprawie i zapewnienia im udziału w tych czynnościach nie może zastąpić przesłanie im ówczesnemu pełnomocnikowi protokołu z przeprowadzonej rozprawy do ustosunkowania się w wyznaczonym terminie, skoro czynny udział stron w przesłuchaniu świadków na rozprawie administracyjnej nie oznacza jedynie możliwości ustosunkowania się do ich relacji, lecz polega na zapewnieniu możliwości zadawania świadkom pytań zmierzających do zweryfikowania ich relacji.”
Przygotowanie rozprawy to również zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do przeprowadzenia rozprawy. Jeżeli w postępowaniu bierze udział duża liczba stron reprezentujących sporne interesy organ może spodziewać się dużej frekwencji. Nic nie stoi na przeszkodzie by jeszcze przed zaplanowaniem rozprawy zrobić rozeznanie co do spodziewanej liczby uczestników rozprawy.
W przypadku możliwego udziału osób nieposługujących się językiem polskim lub osoby głuchej lub głuchoniemej należy zagwarantować również udział w rozprawie biegłego tłumacza.