Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Zarządzanie

Zasady dotyczące stosunku pracy na podstawie powołania regulują przepisy kodeksu pracy. W przypadku pracowników samorządowych, zatrudnianych na podstawie powołania stosunek pracy, nawiązuje się na czas nie określony. Powołanie może ale nie musi być poprzedzone konkursem. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w powołaniu, a jeżeli termin ten nie został określony - w dniu doręczenia powołania. Powołanie powinno być dokonane na piśmie. W przypadku skarbnika wymóg ten jest dochowany z uwagi na fakt, że uchwały organu stanowiącego przyjmują formę pisemną. Jeżeli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą i obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, może on rozwiązać ten stosunek za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.  Stosunek pracy na podstawie powołania w porównaniu do umowy o pracę czy mianowania przewiduje mniejsze zakres ochrony, nie stosuje się m.in.:

 1. trybu postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę,
 2. rozpatrywania sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bezskuteczności wypowiedzeń oraz o przywracaniu do pracy.  

Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Odwołanie powinno być dokonane na piśmie.  Dodatkowo ustawa o samorządzie gminnym w stosunku do zastępcy wójta przewiduje odwołanie z mocy prawa w przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji. Zgodnie z kodeksem pracy odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.  Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn, uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

Na wniosek lub za zgodą pracownika pracodawca może zatrudnić go w okresie wypowiedzenia przy innej pracy, odpowiedniej ze względu na jego kwalifikacje zawodowe, a po upływie okresu wypowiedzenia zatrudnić na uzgodnionych przez strony warunkach pracy i płacy. Ustawa o pracownikach samorządowych nie zawiera regulacji dotyczących pracowników zatrudnionych na podstawie powołania stąd na podstawie art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych nie ma przeszkód by powyższa możliwość mogła zostać zastosowana w jednostkach samorządu terytorialnego. Kodeks pracy przewiduje by pracownik został zatrudniony na stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym co oznacza konieczność spełnienia warunków zatrudnienia na nowym stanowisku pracy.