Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Zarządzanie

Poprawnemu konstruowaniu mierników oczekiwanych rezultatów powinny wprzód służyć odpowiednio wytyczone cele. Należy przy tym pamiętać, że nawet w obszarze działań prywatnej opieki medycznej funkcjonowanie placówek leczniczych zawsze graniczyć będzie z obszarami finansowanymi z budżetów, czy to lokalnych, czy regionalnych, czy centralnych. Tak postrzegając stojące przed JST zadania, a jednocześnie dostrzegając uwarunkowania, władze JST winny wytyczyć jasno sprecyzowane cele. Pamiętając przy tym, że cel, to w ramach budżetu zadaniowego: świadomie określony stan przyszły, który uważany jest za pożądany, do którego zmierza się w działaniu, drogą realizacji sprecyzowanych zadań i podzadań.

Cele muszą definiować: co?, gdzie?, kiedy? – ma być zrealizowane.

Zgodnie z regułą SMART cele powinny być:

 • konkretne (Specific), tzn. precyzyjnie sformułowane, nie budzące wątpliwości interpretacyjnych, pozwalające na jednoznaczne sformułowanie miernika;
 • nie powinny pozostawiać pola dla swobodnej ich interpretacji;
 • winny być na tyle precyzyjnie sformułowane, aby można było w oparciu o nie ustalić mierniki;

Dobrze skonstruowany cel pozwala na jednoznaczne sformułowanie miernika, które zasadniczo mogą być pogrupowane w następujący sposób:

 • mierniki mierzalne (Measurable), tzn. pozwalające na dobór miernika jednoznacznie określającego, czy wyznaczony cel został osiągnięty;
 • mierniki akceptowalne (Accepted) przez jednostki odpowiedzialne za jego realizację;
 • mierniki realistyczne (Realistic): ambitne, lecz jednocześnie możliwe do osiągnięcia;
 • mierniki określone w czasie (Time-dependent), tzn. posiadające określone terminy rozpoczęcia i ostatecznej ich realizacji.

Mierniki wykorzystywane na potrzeby budżetu zadaniowego powinny posiadać następujące cechy:

 • być adekwatne – ściśle powiązane z celami zadania/podzadania; muszą one odzwierciedlać podstawowy cel, któremu realizacja zadania będzie służyć;
 • być akceptowane przez jednostki, realizujące dane zadanie;
 • być wiarygodne – a także łatwe do zrozumienia dla osób nieposiadających szczegółowej znajomości tematu;
 • być łatwe do monitorowania; proces pozyskiwania danych powinien być ponadto racjonalny kosztowo (proces zbierania informacji nie może być droższy niż realizacja samego zadania lub stanowić istotnej części jego kosztów);
 • być możliwie spójne z miernikami określonymi dla innych poziomów klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym;
 • być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie;
 • mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania ma wpływ (należy unikać stosowania mierników, na których wysokość w niewielkim stopniu wpływa realizowane zadanie);
 • być dobrane w taki sposób, aby ich wartości mogły być uzyskane jak najszybciej po upływie okresu sprawozdawczego;
 • posiadać wiarygodne źródło danych;
 • być dobrane oszczędnie, tzn. nie należy mnożyć ich liczby ponad potrzebę

Stosowane mierniki winny być w pewien, przejrzysty sposób sklasyfikowane i zdefiniowane. Jedną z proponowanych i często stosowanych form klasyfikacji jest klasyfikacja znaczeniowa, zawierająca:

 • mierniki oddziaływania mierzą długofalowe konsekwencje realizacji zadania. Mogą one mierzyć bezpośrednie skutki wdrażania zadania, ale ujawniające się po dłuższym okresie czasu; mierniki oddziaływania odnoszą się czasem do wartości, które tylko w części są efektem realizacji zadania (na efekty wpływają także inne, zewnętrzne czynniki),
 • mierniki rezultatu mierzą efekty uzyskane w wyniku działań objętych zadaniem lub podzadaniem, realizowanych za pomocą odpowiednich wydatków, na poziomie zadania/podzadania/działania. mierzą zatem skutki podejmowanych działań,
 • mierniki produktu odzwierciedlają wykonanie danego zadania w krótkim okresie i pokazują konkretne dobra i usługi wyprodukowane przez sektor publiczny,
 • mierniki skuteczności mierzą stopień osiągnięcia zamierzonych celów –– mogą mieć one zastosowanie na wszystkich szczeblach klasyfikacji zadaniowej.
 • mierniki efektywności mierzą zależność pomiędzy nakładami i osiągniętymi efektami (wynikami).

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich; autor: Janusz Atłachowicz