Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Zarządzanie

Podstawą realizacji  projektu „Innowacyjna i sprawna administracja”, realizowanego przez Związek Powiatów Polskich, jest zmiana jakościowa w sposobie podejścia do systemu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Dotychczas stosowane, klasyczne ujęcie modelu administracji publicznej klasyfikujące administrację jako formę organizacji państwa służącą wyłącznie do władczego rozstrzygania o prawach i obowiązkach obywateli zdezaktualizowało się, otwierając tym samym dyskusję nad kierunkami pożądanych zmian.

Jednym z możliwych sposobów rozwoju jest zainicjowanie myślenia o administracji publicznej w kategoriach celów i rezultatów, poprzez nadanie procesowi kierowania jednostką samorządu terytorialnego klasycznego modelu zarządzania, na który składa się realizacja czterech działań operacyjnych:

 • planowanie – jako że osiągnięcie sukcesu wymaga świadomości tego co chcemy osiągnąć i zagwarantowania dzięki temu, że podejmowane działania będą konsekwentne, nie zaś całkowicie chaotyczne;
 • organizowanie – czyli stworzenie odpowiednich narzędzi niezbędnych do zrealizowania zaplanowanych działań;
 • realizacja – wykonanie zaplanowanych wcześniej działań na etapie planowania przy wykorzystaniu narzędzi utworzonych na etapie organizowania;
 • kontrola (monitoring) – ocena dokonań pozwalająca z jednej strony stwierdzić na ile udało się zrealizować zaplanowane działania, a z drugiej – uzyskanie danych wyjściowych do kolejnego cyklu planowania.

Narzędziem diagnostycznym, które pozwoli jednostce samorządu terytorialnego w pełni na nakreślenie obszarów i kierunków zmian jest właśnie audyt instytucjonalny. Audyt instytucjonalny jest zewnętrznym badaniem opartym na wstępnym, horyzontalnym przeglądzie stanu danej jednostki przy wykorzystaniu instrumentów pochodzących przede wszystkim z samooceny jednostki, a także pogłębionego przeglądu wybranych obszarów działania. Samoocena przeprowadzana jest w wyniku wspólnej pracy zespołu, w skład którego wchodzi reprezentatywna próba pracowników urzędu danej jednostki samorządu terytorialnego. Prace zespołu są moderowane przez eksperta ds. horyzontalnych. Ocenie podlega w zależności od rodzaju jednostki 19 lub 20 kryteriów zarządzania. Przy tej okazji bardzo pomocne jest również przeprowadzenie rozmów z najwyższym kierownictwem danej jednostki odnośnie stosowanego sposobu przewodzenia ludźmi, a także sprawdzenie jakość wydawanych przez konkretną jednostkę aktów prawa miejscowego pod kątem ich poprawności legislacyjnej.

Wspomniany - pogłębiony przegląd wybranych obszarów działań jednostki, odnosi się głownie do eksperckiej analizy czterech głównych kierunków:

 • zarządzania strategicznego,
 • zarządzanie urzędem,
 • partnerstwa,
 • analizy usług publicznych.

POGŁĘBIONA ANALIZA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
Przy nowoczesnym podejściu do zarządzania planowanie musi być zawsze poprzedzone maksymalnie szerokim zebraniem informacji, dlatego też głównymi elementami pogłębionej analizy zarządzania strategicznego jest przewartościowanie:

 • danych używanych przy planowaniu rozwoju,
 • jakości projektowania istotnych dla rozwoju jednostki samorządu terytorialnego parametrów, w szczególności: prognozowania demograficznego i prognozowania finansowego,
 • poprawności posługiwania się metodologią SWOT lub równoważną,
 • wieloaspektowej analizy strategii rozwoju.

Dane te mogą wynikać bezpośrednio z samego dokumentu strategii, odrębnego raportu o stanie danej jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na potrzeby opracowanej strategii rozwoju, czy też z dokumentów źródłowych opisujących przyjętą metodologie i proces opracowywania dokumentów strategicznych. Ostatnim elementem pogłębionej analizy zarządzania strategicznego jest zbadanie sposobu realizacji strategii rozwoju w trzech ostatnich pełnych latach budżetowych.

POGŁĘBIONA ANALIZA ZARZĄDZANIA URZĘDEM
Funkcjonowanie każdej struktury organizacyjnej jest uzależnione od występującego w niej czynnika ludzkiego. Administracja publiczna należy do tych struktur, w których rola czynnika ludzkiego jest przeważająca z uwagi na kontakt z klientem. Szczegółowy opis budowy organizacyjnej urzędu ma dostarczyć ekspertom wiedzy o  strukturze i otoczeniu, w którym funkcjonuje urząd. W ramach audytu dokonana zostanie ocena zdolności urzędu do prowadzenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi począwszy od etapu rekrutacji i selekcji pracowników, poprzez służbę przygotowawczą, doskonalenie zawodowe, system wynagradzania oraz motywacji, a także okresową ocenę pracowników. Przewartościowaniu podlegać będzie również sposób realizacji przez jednostkę podstawowych usług administracyjnych. Z tego punktu widzenia kluczowe jest zbadanie średniej długości trwania postępowań administracyjnych, głównych przyczyny uchylania decyzji administracyjnych, jak również przegląd stosowanych w urzędzie narzędzi e – administracji, czyli elektronicznej skrzynki podawczej, i systemów wspomagających obieg dokumentów.

POGŁĘBIONA ANALIZA PARTNERSTWA
Gmina, czy powiat to nie tylko władze, lecz cała wspólnota lokalna. Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego powinny podejmować starania mające na celu włączenie szerokiej grupy interesariuszy  w podejmowane działania. Celem tego audytu jest przede wszystkim ustalenie, efektywności współpracy z innymi partnerami publicznymi i prywatnymi, a także ewaluacja działań i korzyści wynikających z takiej współpracy.

POGŁĘBIONA ANALIZA USŁUG PUBLICZNYCH
W dzisiejszych czasach administracja w coraz większym stopniu ma charakter świadczący, tzn. nie tyle zajmuje się władczymi rozstrzygnięciami, lecz w coraz większym stopniu przyczynia się do zaspokajania określonych potrzeb społecznych. Celem analizy usług publicznych jest zbadanie zdolności jednostki samorządu terytorialnego do doskonalenia procesu świadczenia usług publicznych innych niż administracyjne. Badaniu będzie podlegał zatem poziom wiedzy jednostki samorządu terytorialnego odnośnie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych i technicznych, a także ustalenie przyjętych przez jednostkę standardów świadczenia tych usług. Ważne jest aby usługi publiczne – z punktu widzenia ekonomizacji działania administracji były zestandaryzowane, dzięki ustalonym z góry standardom świadczenia, gdyż pozwoli to na ich łatwą ocenę. Innym istotnym aspektem tego obszaru audytu jest analiza działań jednostki podejmowanych
w celu wspierania rozwoju gospodarczego, a także ocena zdolności powiatu do strategicznego zarządzania bezpieczeństwem.

Źródło: Na podstawie metodologii audytu dla jednostek samorządu terytorialnego autorstwa Grzegorza P. Kubalskiego opracowanej w ramach projektu „Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.