Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

paragraf human_ok_thumb_medium300_200Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych zasadom prowadzenia rozprawy administarcyjnej. Zgodnie z art. 89 §1 KPA organ administracji publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

bezdomnyKlatka schodowa nie może być uznana za miejsce zamieszkania. Gdyby strona oświadczyła, że jest osobą bezdomną mogłaby mu zostać udzielona przez organ stosowna pomoc przewidziana w przepisach art. 48 i 49 ustawy o pomocy społecznej, co jednak wymaga współpracy strony z organem pomocowym.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

paragraf5Z treści przepisów Konstytucji nie da się wyprowadzić prawa do konkretnej postaci świadczenia społecznego, gdyż zawierają one tylko upoważnia dla ustawodawcy do określenia zakresu i form zabezpieczenia społecznego. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z 24 października 2013 r. II SA/Ol 565/13. Uwaga! Wyrok jest nieprawomocny.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Kto, będąc obowiązany do osobistego stawienia się (art. 51), mimo prawidłowego wezwania nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek albo bezzasadnie odmówił złożenia zeznania może być ukarany przez organ przeprowadzający dowód grzywną do 50 zł, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania - grzywną do 200 zł. Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie.  Organ, który nałożył karę grzywny, może na wniosek ukaranego, złożony w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu, uznać za usprawiedliwioną nieobecność lub odmowę zeznania i zwolnić od kary grzywny. Na odmowę zwolnienia od kary służy zażalenie.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

lupa domZgodnie z KPA, jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u osób trzecich, osoby te są obowiązane na wezwanie organu do okazania przedmiotu oględzin. Należy zaznaczyć, że dotyczy to również przedmiotu oględzin znajdującego się w posiadaniu strony postępowania. Oznacza to, że organ powinien wezwać stronę, jeżeli w jej posiadaniu znajduje się przedmiot oględzin do jego okazania (udostępnienia), a nie tylko ograniczyć się do wezwania do udziału w oględzinach.