Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Postanowienie Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 29 czerwca 2010 r. sygn. III CZP 46/10

Statut spółki wodnej nie może ograniczać uprawnienia członka do wystąpienia ze spółki również wtedy, gdy jego członkostwo po-wstało ex lege na podstawie art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

Źródło: www.sn.pl

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2009 r. sygn. I OSK 1111/2008

Jeżeli do dnia wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami nie została wydana odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania, to na podstawie art. 129 ust. 5 ugn winna być ona aktualnie wydana. Nie można twierdzić, że warunkiem zastosowania ww. przepisu jest okoliczność, aby stan faktyczny, do którego przepis ten miałby być zastosowany, istniał w dacie wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Źródło: LexPolonica nr 2125515

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2010 r. sygn. I OSK 1074/10

O ile, trafny jest wynikający wprost zresztą z treści omawianej normy pogląd, że rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, o tyle w innych sytuacjach zgoda rady na rozwiązanie stosunku pracy z radnym wynika z oceny tych przyczyn przez radę i nie zawsze musi być ona tożsama z wnioskiem pracodawcy. (…) wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy lub odmowa jest pozostawiona uznaniu rady gminy z wyjątkiem jednak sytuacji, gdy dojdzie ona do przekonania, że podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. W takiej sytuacji rada zobowiązana jest odmówić wyrażenia zgody.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2010 r. sygn. II OSK 119/10

Podstawowe znaczenie maja przepisy ustawy o zoz, które w art. 44a wprowadzają obowiązek przeprowadzania konkursów na określone stanowiska, w tym na stanowiska naczelnej pielęgniarki, przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący i zmiana jego postanowień poprzez likwidację określonych w nim stanowisk prowadzi do pozbawienia samorządu pielęgniarek ustawowych uprawnień związanych ze sprawowaniem pieczy nad wykonywaniem zawodu, wynikających z przepisu art. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, w którym w ust. 2 pkt 4 stwierdza się, że samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez m.in. przewodniczenie komisjom konkursowym na stanowiska pielęgniarek naczelnych, przełożonych i pielęgniarek oddziałowych oraz uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska kierownicze w służbie zdrowia.
Statutowa zmiana stanowisk i wprowadzenie w miejsce stanowisk wymienionych zarówno w ustawie o zoz jak i w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych – nowych stanowisk, w ustawach nie wymienionych może być uznane za obejście prawa prowadzące do naruszenia ustawowych uprawnień samorządu pielęgniarek. Przepis art. 44a ust. 1 pkt 4,5,6 ustawy o zoz istotnie sam nie narusza interesu samorządu, ale w powiązaniu ze wskazanymi przepisami ustawy o samorządzie pielęgniarek do takiego naruszenia może dochodzić.
Trzeba ponadto podnieść, że przepis art.44a ust. 1 pkt 3a i 3b przewiduje obok stanowiska ordynatora, stanowisko ordynatora – kierownika kliniki i ordynatora – kierownika oddziału klinicznego, inne stanowiska ordynatorskie nie są w nim określone. W wyroku z dnia 27 sierpnia 2008 r. II OSK 666/08 ,NZS 2009/1/12, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że "skoro art. 44a ustawy o z.o.z. wymaga, by stanowisko "naczelnej pielęgniarki" w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (poza wyjątkiem wskazanym w tym przepisie) obsadzane było w drodze konkursu, a osoba ta winna legitymować się określonych w taryfikatorze kwalifikacyjnym wykształceniem i stażem pracy, to wykreślenie ze statutu tego stanowiska i zastąpienie go innym, nieprzewidzianym w przepisach, któremu przypisane by miały być te same obowiązki i uprawnienia, jakie miała osoba zatrudniona na stanowisku naczelnej pielęgniarki w oczywisty sposób narusza obowiązujące przepisy i wykracza poza zakres spraw, które mogą być określone w statucie".

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych