Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Dnia 11 kwietnia br. weszły w życie zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Nieznacznie zmieniono brzmienie art. 7. W obecnym brzmieniu w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Celem autorów projektu nowelizacji było zaktywizowanie stron postępowanie. Chodzi o to, żeby nie przerzucały one całego ciężaru postępowania na organ prowadzący postępowanie, z drugiej strony przyznano im wprost  prawo do aktywnego wpływania na wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy. Należy jednak podkreślić, że z punktu widzenia stron, postępowanie administracyjne pozostaje nadal postępowaniem odformalizowanym, zatem nawet po nowelizacji brak aktywności stron nie będzie uzasadnieniem dla bezczynności organu.

Wprowadzono zmiany również w art. 8. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem  „Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.”. Po 10 kwietnia przepis brzmi następująco „Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.” Zrezygnowano zatem z funkcji edukacyjnej postępowania administracyjnego. Ponadto w miejsce organów Państwa wprowadzono sformułowanie „władza publiczna”, z uwagi na fakt, że postępowanie administracyjne prowadzą nie tylko organy Państwowe. 

Zmiana art. 16 §1 ma charakter doprecyzowujący i powinna usunąć dotychczasowe wątpliwości prawne odnośnie ostateczności decyzji, w stosunku do których przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (np. decyzja SKO jako organu I instancji). Zgodnie z nowym brzmieniem decyzje takie do momentu upływu terminu na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie są decyzjami ostatecznymi. 

W art. 24§1 pkt 5  wskazano, że pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. Dotychczas wyłączeniu podlegał pracownik, który brał udział w wydaniu decyzji w niższej instancji. Nowelizacja jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r., sygn. akt P 57/07.

W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny wskazał na niezgodność art. 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 27 § 1 i art. 127 § 3 Kodeksu - w zakresie, w jakim nie wyłącza członka SKO z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy członek ten brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, z art. 2 w związku z art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu wyroku Trybunał  wskazał, że przez „udział w wydaniu zaskarżonej decyzji” w niższej instancji należy rozumieć nie tylko wydanie (podpisanie) decyzji przez pracownika lub członka organu kolegialnego, lecz także podejmowanie czynności procesowych mających lub mogących mieć wpływ na wynik (rozstrzygnięcie) sprawy. Celem wyłączenia pracownika i członka organu kolegialnego jest zapewnienie bezstronności w postępowaniu odwoławczym i jest bez znaczenia czy osoba ta brała udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji, czy w tej samej instancji na mocy art. 127 § 3.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz uzasadnienia do projektu ustawy druk sejmowy nr 2987