Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Parlament zakończył 10 stycznia prace nad nowelizacją ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne zwanej ustawą o informatyzacji. Czeka ona teraz na podpis prezydenta. MAC przygotował do niej pakiet projektów rozporządzeń wykonawczych.

Uwagi do rozporządzeń można zgłaszać pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą tradycyjną na adres Królewska 27, Warszawa 00-060 do dnia 6 lutego 2014 r.

Nowe rozporządzenia wynikają ze zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Ma ona ułatwić kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi, oraz zwiększyć liczbę i jakości e-usług. Stanie się to poprzez między innymi:

 • ułatwienie obywatelom korzystanie z profilu zaufanego, czyli darmowego podpisu elektronicznego do kontaktu z administracją. Dzięki ustawie sieć takich miejsc, gdzie można potwierdzić profil zaufany, zostanie rozszerzona m. in. o operatora pocztowego (teraz to Poczta Polska), banki czy instytucje kredytowe
 • poszerzenie grona instytucji, które będą mogły kontaktować się z obywatelami za pośrednictwem e-PUAP: im więcej będzie takich usług, tym bardziej potrzebny będzie profil zaufany
 • ułatwienie korespondencji elektronicznej poprzez nałożenie na urzędy obowiązku posługiwania się e-skrzynkami podawczymi w jednolitym standardzie (dziś skrzynki bywają różne, nie ma gwarancji, że przyjmą każde pismo podpisane cyfrowo).

Kolejnym krokiem ma być porządkowanie wzorów dokumentów: urzędy będą musiały zgłaszać wzory dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium wraz z opisami usług do ministra ds. informatyzacji możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu tych wzorów oraz udostępniać formularze elektroniczne. Formularze niespełniające wyznaczonych standardów będą mogły być usuwane z ePUAP-u, by nie myliły obywateli. Jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, podmioty publiczne będą musiały przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze.

Więcej informacji o zmianach wprowadzanych nowelizacją można znaleźć pod adresem: https://mac.gov.pl/dzialania/ustawa-o-informatyzacji-czeka-na-podpis-prezydenta/

Pracując nad wdrożeniem ustawy MAC przygotował projekty rozporządzeń.

Projekt rozporządzenia w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego jest konieczne, bo zmiany w ustawie dotyczą właśnie profilu, zmieniła się m.in. treść przepisu, na podstawie którego wydane było dotychczasowe rozporządzenie. Proponowana treść nowego rozporządzenia – z dwoma wyjątkami – jest taka jak w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 547).

Zmiany dotyczą:

 • określenia podmiotów upoważnionych do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP (w aktualnym stanie prawnym § 1 pkt 1 oraz § 4 pkt 1-4) – ustawa wprowadza bowiem nowe podmioty
 • określenia, na czym polega potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP (w aktualnym stanie prawnym § 2 pkt 8).

Część postanowień dotychczas znajdujących się w rozporządzeniu o profilu zaufanym weszło wprost nowelą do samej ustawy o informatyzacji.

Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 546).

Do ustawy o informatyzacji weszły – w wyniku nowelizacji – definicje pojęć (katalog usług, użytkownik), które dotychczas były uregulowane w akcie wykonawczym. Stąd konieczna zmiana w rozporządzeniu.

Projekt zakłada też, że we wniosku o nadanie funkcjonalność podmiotu publicznego nie trzeba informować o uprawnieniach do potwierdzania profilu zaufanego. Takimi informacjami dysponuje bowiem minister właściwy do spraw informatyzacji i nie ma potrzeby upominania się o nie od wnioskodawców.

Zgodnie ze zmianami w nowelizacji w rozporządzeniu zrezygnujemy z używania pojęcia „organ" na rzecz terminu „podmiot publiczny". Doprecyzowaliśmy zakres informacji dotyczących podmiotu publicznego, które mają zostać wskazane we wniosku (są to: oznaczenie podmiotu publicznego, oznaczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu publicznego, dane administratora podmiotu publicznego).

Ponieważ nowelizacja pozwala podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi udostępniania usług na ePUAP, o ile realizują zadania publiczne, do tej zmiany dostosowane jest też rozporządzenie. Reguluje ono kwestie nadawania takim podmiotu publicznego na ePUAP.

Projekt zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216)

Nowelizacja ustawy ujednolica terminologię dotyczącą wzoru dokumentu elektronicznego, stąd konieczne zmiany w rozporządzeniu.

Definicje pojęć (formularz elektroniczny, zakres użytkowy dokumentu elektronicznego) trafiły z rozporządzenia do ustawy. Dlatego trzeba je uchylić w rozporządzeniu.

Zmieniona ustawa pozwala też na korzystania z wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w repozytorium także innym podmiotom, a nie samemu umieszczającemu wzór. Z rozporządzenia usunięte też mają być przeniesione do ustawy przepisy zobowiązujące podmioty publiczne, które na podstawie odrębnych przepisów były zobowiązane do ustalenia wzorów dokumentów, by teraz zgłaszały te wzory do centralnego repozytoriumprzekazywały ministrowi do spraw informatyzacji opisu usługi możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu tego wzoru (w celu umieszczenia w katalogu usług na ePUAP)udostępniały wzór formularza elektronicznego w systemie teleinformatycznym

Rozporządzenia sa dostępne na BIP MAC pod adresem:

 • http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-administracji-i-cyfryzacji-w-sprawie-zasad-potwierdzania-przedluzania-waznosci-wykorzystania-i-uniewazniania-profilu-zaufanego.html
 • http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-administracji-i-cyfryzacji-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zakresu-i-warunkow-korzystania-z-elektronicznej-platformy-uslug-administracji.html
 • http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-sporzadzania-pism-w-formie-dokumentow-elektronicznych-doreczania-dokumentow-elektronicznych-oraz-udostepniania-formularzy-wzorow-i-kopii-dokumentow-elektronicznych.html

Źródło: MAC