Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

strzalki gora_dolCzy prowadzenie kontroli na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, a następnie postępowania administracyjnego w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności regulowanej przez tego samego pracownika jest dopuszczalne w świetle zasad postępowania administracyjnego, w szczególności art. 8 KPA? Powyższa praktyka została zakwestionowana przez audytora wewnętrznego.

Odpowiedź: W mojej ocenie w omawianym przypadku nie można mówić o naruszeniu zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej (art. 8 KPA). Jednym z przepisów kodeksu mających na celu realizację tej zasady jest art. 24 zawierający katalog okoliczności, których wystąpienie skutkuje wyłączeniem pracownika od udziału w postępowaniu w sprawie. W katalogu wyłączeń ustawodawca nie wskazał uprzedniego udziału pracownika w kontroli, której wyniki poprzedziły wszczęcie postępowania administracyjnego.

Należy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku pracownik nie będzie mógł występować w charakterze świadka w postępowaniu np. w przypadku gdy osoba, której postępowanie dotyczy będzie kwestionowała ustalenia poczynione w czasie kontroli. Protokół z kontroli jest co prawda dokumentem urzędowym, co nie wyklucza możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści tego dokumentów (art. 76 §3 KPA).

Jednocześnie na podstawie art. 24 KPA bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w tym przepisie, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. W takim przypadku decydującym przy załatwieniu tej kwestii proceduralnej powinna być treść żądania osoby żądającej wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu.