Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Kontynuując rozpoczęty cykl dotyczący Kodeksu postępowania administracyjnego dzisiaj kilka słów o terminach załatwiania spraw.

Termin to czas wyznaczony na dokonanie określonej czynności. Stosowanie przepisów k.p.a. dotyczących terminów ułatwia wiedza o tym, jak te terminy dzielą się ze względu na podmiot, który je wyznacza oraz skutki prawne.

Podział terminów ze względu na podmiot wyznaczający termin:

 • Termin ustawowy – termin ustalony przez ustawodawcę, np. termin do wniesienia odwołania, zażalenia, podania o wznowienie postępowania, skargi do NSA, prośby o przywrócenie terminu, żądania uzupełnienia decyzji. Terminy te nie mogą być skracane lub wydłużane przez organ prowadzący postępowanie administracyjne. Błędne pouczenie co do tego terminu nie może szkodzić osobie, które się do tego pouczenia zastosowała.
 • Termin urzędowy – termin ustalany w postępowaniu przez organ administracyjny, np. termin rozprawy, przedłożenia dokumentu, zawarcia ugody, stawienia się wezwanego. Terminy te mogą być skracane lub wydłużane przez organy administracyjne, o ile jest to uzasadnione.

Podział terminów ze względu na skutki prawne

 • Terminy zawite – czynność dokonana po upływie tego terminu jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych. Termin ten może zostać przywrócony pod warunkiem równoczesnego spełnienia trzech przesłanek:
  • uprawdopodobnienia przez zainteresowanego braku jego winy w uchybieniu terminu;
  • wniesienia prośby o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu;
  • równoczesnego dopełnienia czynności, dla której określono termin.
 • Terminy przedawniające (prekluzyjne) – czynność dokonana po upływie tego terminu jest bezskuteczna, a terminu takiego nie można przywrócić. Przykładem terminu przedawniającego jest 7-dniowy termin do złożenia podania o przywrócenia terminu. Za terminy przedawniające uznaje się także terminy dopuszczalności uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji oraz termin przedawnienia się roszczeń o odszkodowanie.
 • Terminy porządkowe (instrukcyjne) – dokonanie czynności po upływie tego terminu nie odbiera jej skuteczności. Przykładem terminów porządkowych są terminy do załatwienia spraw.

Warto wiedzieć: Zwolnienie lekarskie nie jest potwierdzeniem braku winy zainteresowanego w uchybieniu terminu. Nie wyklucza ono bowiem możliwości dokonania czynności procesowej przez stronę (np. sporządzenie odwołania i nadania go przez stronę osobiście lub poprzez domownika) - z wyroku NSA z dnia 10 marca 1998 r., I SA/Po 865/97, Lex 2009

Terminy załatwiania spraw

Organy administracyjne są zobowiązane do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki – w czasie niezbędnym do załatwienia danej sprawy przy prawidłowej organizacji pracy.

Kodeks postępowania administracyjnego określa następujące terminy załatwiania spraw w I instancji:

 • niezwłocznie – w sprawach, które można rozstrzygnąć na podstawie faktów lub dowodów znanych powszechnie organowi z urzędu, przedstawionych przez stronę oraz możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ;
 • nie dłużej niż miesiąc od wszczęcia postępowania – w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • nie dłużej niż 2 miesiące – w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Co istotne, do terminów załatwiania spraw nie wlicza się:

 • terminów przewidzianych w przepisach do dokonania określonych czynności,
 • okresów zawieszenia postępowania,
 • okresów opóźnień spowodowanych przez strony,
 • okresów opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych od organu.

Organ, który nie załatwił sprawy w terminie, jest zobowiązany powiadomić o tym strony, podając powody zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Na niezałatwienie sprawy w terminie przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia, a po wyczerpaniu tego środka – skarga do sądu administracyjnego.

Organ wyższego stopnia, uznając zwłokę organu w załatwieniu sprawy, wyznacza nowy termin jej załatwienia i nakazuje podjęcie czynności zmierzających do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie.

Warto wiedzieć: Organ administracji publicznej pozostaje w bezczynności w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 55 k.p.a., jeżeli nie dopełnił czynności określonych w art. 36 k.p.a. lub nie podjął innych działań wynikających z przepisów procesowych mających na celu usunięcie przeszkody w wydaniu decyzji. - wyrok NSA z dnia 20 lipca 1999 r., I SAB 60/90, OSP 2000, z. 6, poz. 87, wraz z glosą J. Zimermanna.

W kolejnym tygodniu napiszemy o poprawnym obliczaniu terminów.

Źródło: Praktyczne stosowanie k.p.a., B.Kozłowska - LEM Projekt, J.Wajs, FRDL, Warszawa 2011