Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

 Zasada praworządności

Zasada praworządności wynika z art. 7 Konstytucji RP, który stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa oraz jest zawarta w art. 6 i 7 k.p.a., zgodnie z którymi organ administracji publicznej działa na podstawie przepisów prawa i stoi na straży praworządności. Przepisy prawa – w rozumieniu tej zasady – to przepisy powszechnie obowiązujące, a więc zawarte w ustawach i innych aktach z mocą ustawy oraz aktach wydanych na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego.

Są to zarówno przepisy powszechnie obowiązujące na terenie całego kraju, jak i przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze danej jednostki samorządowej, czyli przepisy prawa miejscowego.

Do przepisów powszechnie obowiązujących nie należą przepisy prawa wewnętrznego, wynikające z różnych okólników, instrukcji czy zarządzeń wewnętrznych kierownictwa administracji publicznej.

Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli

Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli zawarta jest w art. 7 k.p.a. i nakłada na organ obowiązek brania pod uwagę – przy rozstrzyganiu sprawy – obydwu interesów i traktowania ich jako równorzędne, a w razie ich konfliktu – podjęcia próby ich pogodzenia.

Pojęcie interesu społecznego nie jest nigdzie zdefiniowane i w każdej sytuacji może przyjmować inną treść. Ta zasada w zestawieniu z zasadą praworządności może rodzić pytanie o to, co jest ważniejsze: celowość działania, a więc interes społeczny lub jednostkowy, czy praworządność? Organ administracji publicznej może działać tylko na podstawie prawa, a więc interes społeczny czy interes strony nie może być dla niego wystarczającą przesłanką do działania.

cdn

Źródło: Kmiecik Z. R., Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000, str. 53-54 [w:] Praktyczne stosowanie k.p.a., B.Kozłowska - LEM Projekt, J.Wajs, FRDL, Warszawa 2011