Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Pracownik samorządowy

ludzik robot1Celem istnienia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji.  Zadaniem szkoły jest przygotowanie kadry dla służby publicznej - neutralnej politycznie, kompetentnej i odpowiedzialnej za powierzone im sprawy.  

 Nie każdy może zostać słuchaczem

Aby w ogóle móc starać się o przyjęcie do szkoły, na wstępie trzeba spełnić kilka warunków:

 • do ostatniego dnia postępowania rekrutacyjnego nie można mieć ukończonych 32 lat.
 • należy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym,
 • należy znać dobrze jeden z trzech języków: angielski, francuski lub niemiecki,
 • trzeba spełniać wymagania pragmatyk służbowych obowiązujących w administracji, w tym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej  i ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,
 • nie można mieć ograniczonych praw publicznych,
 • nie można być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia musi pozwala na zatrudnienie w administracji publicznej.

Egzamin wstępny składa się z trzech etapów. Dwa pierwsze mają charakter pisemny, trzeci ma formę rozmowy kwalifikującej. Po każdym z etapów Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania w każdej z części egzaminu, kwalifikujących do następnego etapu. Tak więc do kolejnego etapu przystępują jedynie te osoby, które pozytywnie ukończyły etap poprzedni.

ETAP I - test wiedzy i sprawdzian umiejętności
Test wiedzy jest zamkniętym testem wyboru i składa się z 100 pytań. Sprawdza poziom wiedzy kandydata o szeroko pojętych problemach administracji publicznej, gospodarki i Unii Europejskiej. Sprawdzian umiejętności polega na rozwiązaniu zadań badających predyspozycje do pracy w administracji.
W praktyce tematyka pytań jest dosyć zróżnicowana, rozwiązanie testu wymaga od kandydata znajomości historii głównie powojennej, podstawowych aktów regulujących ustrój państwa i funkcjonowanie administracji oraz  obeznania w aktualnych wydarzeniach polityczno-gospodarczych.

ETAP II – egzamin z jednego z trzech podanych w ogłoszeniu języków obcych oraz zadanie pisemne
Egzamin pisemny z języka obcego składa się z czterech części sprawdzających praktyczną znajomość struktur językowych i słownictwa, rozumienie ze słuchu (w oparciu o wysłuchany fragment tekstu), rozumienie tekstu pisanego (np. artykułu prasowego), pisanie (przygotowanie krótkiego tekstu).
Zadanie pisemne (w języku polskim) sprawdza umiejętności identyfikowania i analizy problemów oraz formułowania wniosków. Egzamin polega na rozwiązaniu zadania problemowego na podstawie przedstawionych materiałów.

ETAP III – rozmowa kwalifikująca
W jej trakcie Komisja dokonuje ostatecznej oceny kandydata pod kątem jego przydatności do służby publicznej. W rozmowie kwalifikującej Komisja bierze pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria: predyspozycje do pracy na wyższych stanowiskach w administracji publicznej, potencjał rozwojowy, kreatywność oraz kulturę osobistą. Rozmowa kwalifikująca obejmuje również krótki dialog w języku obcym.

System kształcenia
Kształcenie stacjonarne trwa 20 miesięcy. W tym czasie odbywają się trzymiesięczne praktyki w polskiej i/lub zagranicznej administracji. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Część zajęć odbywa się w języku angielskim. Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści, praktycy i teoretycy.

Szkoła realizuje program nauczania, który ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych, eksperckich i menedżerskich w centralnej i terenowej administracji rządowej. Obejmuje zestaw podstawowych przedmiotów, które obowiązują wszystkich słuchaczy, a także uzupełniający zestaw przedmiotów specjalistycznych do wyboru. Preferencje słuchaczy są uwzględniane w trakcie kierowania na staże praktyczne w administracji. Program kształcenia przewiduje także zajęcia warsztatowe

Przywileje
W okresie kształcenia słuchaczowi przysługuje prawo do stypendium krajowego wynosi 2400 zł. Słuchacz Szkoły, w okresie przebywania poza granicami kraju w związku z odbywaniem stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia, przez okres dłuższy niż miesiąc, otrzymuje stypendium zagraniczne obejmujące 25% kwoty stypendium krajowego.

Nic za darmo
Słuchacze Szkoły składają zobowiązanie do podjęcia i wykonywania, przez okres nie krótszy niż pięć lat od daty jej ukończenia, pracy w urzędach administracji na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.  

Perspektywy kariery
Kształcenie w KSAP zapewnia absolwentom znakomity początek w rozwoju ich profesjonalnej kariery w administracji publicznej. Szkoła umożliwia  płynne wejście w jej struktury oraz szansę pięcia się po drabinie awansów zawodowych.