Pracownik samorządowy - Aktualności

gazeta kobietaJak podała na swoich łamach „Rzeczpospolita”, Rada gminy Dalików podjęła uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej przez gminę. W uchwale tej zapisano też m.in., że za treść gazety i pracę redakcji odpowiada redaktor naczelny, którego powołuje i odwołuje rada gminy.

Wojewoda łódzki stwierdził, w toku badania legalności uchwały, że powyższe postanowienia w sposób istotny naruszają prawo. -Z treści uchwały wynika, że redaktora naczelnego gminnej gazety powołuje i odwołuje rada gminy. Tymczasem w obowiązującym stanie prawnym nie ma takiego upoważnienia ustawowego, które przyznawałoby radzie gminy kompetencje w tym zakresie - wyjaśnia Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki.

Jak wynika z art. 68 kodeksu pracy stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w przepisach odrębnych. - Oznacza to, że kodeks pracy nie określa samoistnie przypadków, w których dochodzi do nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania, pozostawiając to odrębnym przepisom. Mogą to być tylko przepisy rangi ustawowej. Taka podstawa nawiązania stosunku pracy może być zastosowana jedynie w ściśle określonych przypadkach - uzasadnia wojewoda.

Organ nadzoru stwierdził więc, że uchwala gminnej rady została podjęta bez podstawy prawnej (sygnatura akt / PNK-I.4131.68.2012). Oznacza to, że uchwała podjęta została z naruszeniem wyrażonej w art. 7 Konstytucji zasady legalizmu. Zasada ta zobowiązuje organy władzy publicznej, w tym również organy jednostek samorządu terytorialnego, do działania na podstawie i w granicach prawa.

źródło: prawo.rp.pl