Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Środki finansowe na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą pochodzić z budżetu państwa, z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” lub środków z Unii Europejskiej z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Czy pomiędzy przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a ustawą o samorządzie powiatowym nie ma sprzeczności. Zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy w przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym placówką opiekuńczo-wychowawczą może kierować dyrektor jednostki obsługującej, która prowadzi wspólną obsługę, przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy. Tymczasem w świetle art. 6c ust. 1 zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uzależnia charakter nienależnie wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych od faktem jego wypłaty oraz braku zaliczenia przez organ rentowy wypłaconej kwoty na poczet przyznanego zasiłku chorobowego (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 września 2016 r., I OSK 168/15).

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Gośćmi posiedzenia Rady Rynku Pracy, które odbyło się 23 listopada w MRPiPS, byli dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy. W posiedzeniu uczestniczył też sekretarz stanu Stanisław Szwed.

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Elektroniczny Krajowy System Orzekania o Niepełnosprawności nie pozwala na ustalenie aktualnej liczby osób niepełnosprawnych zameldowanych lub przebywających na terenie danego powiatu.