Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Dnia 9 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie z 28 lipca 2008 r. Nowe przepisy powielają jednak dotychczasowe rozwiązania i nie wprowadzają zmian w porządku prawnym. Zmiana rozporządzenia wynikała ze zmian w przepisach przewidujących upoważnienie do wydania rozporządzenia wykonawczego.

Źródło: www.lexpolonica.pl

 

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Głównym celem projektowanej ustawy jest zmiana systemu instrumentów polityki mieszkaniowej państwa, z uwzględnieniem istniejących potrzeb społecznych w zakresie dostępu do mieszkań. Zachęcamy do zapoznania się z projektem założeń do ustawy dostępnym na stronie internetowej ministerstwa, zwłaszcza, że zmiany zakładają, że to gminy będą pełniły w nowym systemie kluczową funkcję w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Źródło: www.mi.gov.pl

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w sprawie na braku prawa niektórych osób do świadczenia pielęgnacyjnego, przewidzianego w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W treści wystąpienia Rzecznik wskazał, iż postanowieniem z dnia 1 czerwca 2010 r. (sygn. akt S 1/10) Trybunał
Konstytucyjny orzekł, iż należy w trybie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 102, poz. 643 ze zm.) przedstawić Sejmowi - w celu zapewnienia spójności zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego - uwagi dotyczące niezbędności działań ustawodawczych zmierzających do nowelizacji art. 17 ust. 5 pkt 2 lit a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Powodem wydania postanowienia sygnalizacyjnego była okoliczność, iż Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z 25 maja 2010 r. (sygn. P 38/09), umorzył postępowanie w sprawie zbadania zgodności art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje osobom wymagającym opieki pozostającym w związku małżeńskim w sytuacji, gdy oboje małżonkowie legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z art. 32 ust. 1 i art. 71 ust. 1 Konstytucji. Przyczyną takiego rozstrzygnięcia było niespełnienie przez pytanie prawne wymagań formalnych, a w szczególności niewykorzystanie przez sąd pytający możliwości samodzielnego usunięcia wątpliwości konstytucyjnych.

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Na stronie BIP Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została uaktualniona lista organizacji pożytku publicznego według stanu na dzień 15 czerwca 2010 r. Przypominamy, że zgodnie z art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej i zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, może przekazać 1% podatku.

Przypominamy również, że od 1 września 2010 r. ulegną zmianie zasady prowadzenia powyższego wykazu. Zgodnie z nowymi przepisami minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego będzie prowadził w formie elektronicznej i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego będzie zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, będzie mógł przekazać 1 % podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy.

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs – nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2010 r., które będą przyznawane w Dniu Pracownika Socjalnego. Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r., w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).
Nagrody Ministra przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
Minister przyznaje nagrody pieniężne lub w formie listu gratulacyjnego.
Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.
Wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją (opis działalności i osiągnięć kandydata lub kandydatów zgłoszonych do nagrody, materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, co najmniej dwie niezależne opinie osób lub instytucji mogących potwierdzić działalność i osiągnięcia kandydata lub kandydatów), należy składać w Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich w terminie do dnia 31 lipca 2010 r.

Źródło: www.mpips.gov.pl