Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Będzie miała wpływ na sposób ustalania wynagradzania również dla osób wykonujących zawody asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 września 2016 r., IV SA/Wr 652/15 (nieprawomocny) pochylał się nad problemem pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osobę niepełnosprawną.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

4 listopada 2016 r. Sejm przyjął ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Część zadań przewidzianych w ustawie będą wykonywać jednostki samorządu terytorialnego. W dzisiejszym artykule bierzemy pod lupę świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Decyzje w sprawie statusu osoby bezrobotnej jest decyzją o charakterze deklaratoryjnym, gdyż decyzja organu wypowiada się w przedmiocie uprawnienia wynikającego z przepisów prawa, potwierdzając, że danej osobie przysługuje bądź nie przysługuje taki status, wywołując skutek prawny wstecz, tj. od momentu zaistnienia stanu prawnego (wyrok NSA z dnia 2 września 2016 roku, sygn. akt: I OSK 227/15).

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Czy pomiędzy przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a ustawą o samorządzie powiatowym nie ma sprzeczności. Zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy w przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym placówką opiekuńczo-wychowawczą może kierować dyrektor jednostki obsługującej, która prowadzi wspólną obsługę, przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy. Tymczasem w świetle art. 6c ust. 1 zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.