Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Wyrok NSA z dnia 19 maja 2010 r. sygn. I OSK 189/10

NSA podziela stanowisko sądu administracyjnego orzekającego w I instancji, że organy administracyjne kierowały się "niedopuszczalnym w sprawach z zakresu pomocy społecznej automatyzmem" i arbitralnością. Nie ma wątpliwości, że ze wszech miar pożądane jest, aby osoba była w potrzebie otoczona stałą opieką rodziny, ale równie oczywiste jest stwierdzenie, że nie zawsze jest to możliwe, czego dowodzi choćby uchwalenie ustawy o pomocy społecznej. Ustawa ta reguluje właśnie sytuacje trudne, gdy naturalne otoczenie najbliższej rodziny z jakichkolwiek powodów nie zapewnia adekwatnej opieki. To niesporne ustalenie przesądza o tym, że stosując ustawę o pomocy społecznej, organy administracyjne nie mogą absolutyzować żadnej z form pomocy społecznej. Analizowana tu ustawa, ani powoływany przez organ administracyjny Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w najmniejszym stopniu nie uzasadniają tezy, że istnieje sztywna, bezwzględnie obowiązująca hierarchia form opieki nad osobami potrzebującymi, która nakazywałaby w każdym pojedynczym przypadku stosowanie ściśle ustalonej kolejności form opieki.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Z inicjatywy ZPP dokonano zmian w projekcie rozporządzenia resortu pracy i polityki społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy dotyczyły one: obniżenia wskaźnika zatrudnienia w domach typu A - dla osób przewlekle psychicznie chorych, liberalizacji przepisów dotyczących przygotowywania posiłków dla uczestników spożywany w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego, wydłużenia okresu dostosowania standardów do 2014 roku.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Dnia 9 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie z 28 lipca 2008 r. Nowe przepisy powielają jednak dotychczasowe rozwiązania i nie wprowadzają zmian w porządku prawnym. Zmiana rozporządzenia wynikała ze zmian w przepisach przewidujących upoważnienie do wydania rozporządzenia wykonawczego.

Źródło: www.lexpolonica.pl

 

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Głównym celem projektowanej ustawy jest zmiana systemu instrumentów polityki mieszkaniowej państwa, z uwzględnieniem istniejących potrzeb społecznych w zakresie dostępu do mieszkań. Zachęcamy do zapoznania się z projektem założeń do ustawy dostępnym na stronie internetowej ministerstwa, zwłaszcza, że zmiany zakładają, że to gminy będą pełniły w nowym systemie kluczową funkcję w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Źródło: www.mi.gov.pl