Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyDla oceny czy placówka w której została umieszczona osoba uprawniona do świadczeń alimentacyjnych na podstawie przepisów cytowanej ustawy, jest placówką zapewniającą całodobowe utrzymanie, ze skutkiem określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest ustalenie i ocena, czy placówka rodzajowo nawet wymieniona w definicji określonej w art. 2 pkt 6 ustawy, jest instytucją zapewniającą nieodpłatne pełne utrzymanie. Wyrok WSA w Białymstoku z 21 września 2016 r. sygn. II SA/Bd 792/16.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 przywołanej ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 2 pkt 6 przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie rozumie się dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie. Powyższe oznacza, że organ nie może poprzestać na stwierdzeniu, że osoba uprawniona została umieszczona w jednej z wymienionych placówek ale powinien ponadto przeanalizować czy instytucja ta zapewnia całodobowe utrzymanie.

W rozpatrywanej sprawie uprawniony do świadczenia został umieszczony w MOW-ie. Sąd uchylając decyzje organów wskazał, że ustalenia wymaga, zwłaszcza w sytuacji, gdy matka uprawnionego podnosi konsekwentnie konieczność zakupu odzieży, środków czystości, przyborów szkolnych, kosztów podróży, jaki jest zakres pokrywanych przez placówkę kosztów utrzymania, czy odpowiada on definicji "nieodpłatnego pełnego utrzymania".

Źródło: CBOSA