Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyKontynuujemy temat przyznawania jednorazowego świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Postępowanie .w sprawie przyznania świadczenia co do zasady wymaga złożenia wniosku przez uprawnione osoby. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 61 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia osoba uprawniona będzie mogła złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Ponieważ ustawa nie zawiera żadnych przepisów przejściowych w mojej ocenie jednorazowe świadczenie będzie należne również w przypadku urodzenia dziecka przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile zostaną spełnione pozostałe warunki uprawniające do przyznania świadczenia i nie upłynie 12 miesięczny okres od dnia urodzenia dziecka do dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.

Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej – wynika to z tego, że do jednorazowego świadczenia będą miały zastosowanie odpowiednio przepisy art. 7 pkt 2 i art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Świadczenie nie będzie przysługiwało również w przypadku gdy członkowi rodziny przysługuje na dziecko odpowiednie świadczenie za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (odpowiednie zastosowanie art. 7 pkt 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Organem właściwym do prowadzenia postępowania będzie organie wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Będzie to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi będą finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na koszty obsługi gminy dostaną 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie. Zwroty nienależnie pobranego jednorazowego świadczenia w trakcie danego roku budżetowego nie będą miały wpływu na wysokość kosztów obsługi.

Podobnie jak w przypadku świadczeń rodzinnych organ właściwy będzie mógł upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznanie jednorazowego świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.