Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uzależnia charakter nienależnie wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych od faktem jego wypłaty oraz braku zaliczenia przez organ rentowy wypłaconej kwoty na poczet przyznanego zasiłku chorobowego (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 września 2016 r., I OSK 168/15).

Z art. 76 ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wynika, że za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się m.in. zasiłek finansowany z Funduszu Pracy wypłacony osobie za okres, za który nabyła m.in. prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia poprzez zaliczenie pobranej kwoty zasiłku dla bezrobotnych na poczet przyznanego przez ten organ świadczenia chorobowego. Istotą powołanego przepisu jest jego stosowanie do zasiłków już wypłaconych.

W rozpatrywanej przez sąd sprawie nie było kwestionowane, że skarżący uzyskał zasiłek chorobowy za okres od 30 czerwca 2010 r. do 24 sierpnia 2010 r., ale nastąpiło to w wyniku orzeczeń sądowych wydanych dopiero w 2011 r., a więc po upływie okresu, za który zasiłek ten był należny. Doprowadziło to do sytuacji, w której w 2010 r. został skarżącemu wypłacony zasiłek dla bezrobotnych i dopiero w 2011 r. okazało się, że zasiłek ten nie był należny ze względu na uzyskanie przez skarżącego zasiłku chorobowego za wskazany wyżej okres.

Przepis art. 76 ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie uzależnia jednak charakteru nienależnie wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych z zamierzonym działaniem osoby, której ten zasiłek wypłacono, lecz jedynie z faktem jego wypłaty oraz brakiem zaliczenia przez organ rentowy wypłaconej kwoty na poczet przyznanego zasiłku chorobowego.

Prawidłowo zatem Sąd pierwszej instancji ocenił decyzję organu odwoławczego uznając zaistnienie podstawy do orzeczenia o zwrocie przez skarżącego wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych, skoro za ten sam okres został wypłacony zasiłek chorobowy, niezależnie od tego, że wypłata zasiłku chorobowego nastąpiła po wypłacie zasiłku dla bezrobotnych. Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wykluczają bowiem dopuszczalność wypłaty za ten sam okres dwóch świadczeń, tj. zasiłku dla bezrobotnych i zasiłku chorobowego. O ile więc nie dojdzie do zaliczenia wypłaconego w przeszłości zasiłku dla bezrobotnych na poczet przyznanego następnie za ten sam okres zasiłku chorobowego, to w art. 76 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy sformułowano obowiązek zwrotu wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych niezależnie od tego, czy kwota tego zasiłku została już zużyta przez świadczeniobiorcę.

Źródło: CBOSA