Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Sąd administracyjny nie jest właściwy w sprawach zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Tak wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 października 2016 r. sygn. I OSK 1849/16.

W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z art. 14a ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi. Zasady zwrotu kosztów przejazdu określone są w umowie, co wyłącza kwalifikację, że jest to uprawnienie wynikające z mocy prawa. Aktualnie uprawnienie do zwrotu kosztów przejazdu wymaga konkretyzacji w formie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami. Przyjęcie w obowiązującym stanie prawnym formy umowy wyklucza możliwość zakwalifikowania działań wójta w tym zakresie jako decyzji administracyjnej. Nie ma również podstaw do kwalifikacji ich jako aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej, albowiem zwrot wymienionych kosztów następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy burmistrzem (wójtem, prezydentem) a rodzicami (opiekunami). W umowie tej określane są prawa i obowiązki stron oraz regulowane są zasady zwrotu kosztów przejazdu. Warunki takiej umowy i negocjowanie jej treści leży w gestii stron umowy a wynikłe na tym tle spory podlegają kompetencji sądów cywilnych. Sprawy takie należą do kategorii spraw cywilnych, których rozpatrywaniem zajmują się sądy powszechne a nie sądy administracyjne.

Źródło: CBOSA